Politiek vanuit het hart
Spiegelbeeld – juni 2010 – pagina 38 t/m 41
Micha Beuger

Inleiding
De magische transformatiedatum 2012-12-21 komt
snel naderbij. Kunnen de verkiezingen van 2010-06-09
ons een nieuwetijdsregering brengen?
Die Nederland gladjes de Watermantijd in begeleidt?
Jazeker, dat kan! In deze overgangstijd krijg je niet
zozeer wat je verdient, maar eerder waarvoor je kiest.
En wat je aandacht schenkt, groeit.

Dit artikel heb ik op persoonlijke titel geschreven.
Voor de meest recente informatie, zie de websites van
alle hier wel of niet genoemde partijen. Vorm je een
afgewogen oordeel – zowel volgens je hoofd als
volgens je hart – en stem! Jouw stemgedrag bepaalt
mede, of we nóg een paar jaar moeten doorsukkelen
met onvermijdelijk een rampzaliger crisispakket.
Of voorproefjes van een paradijselijke samenleving.
Maar dan moet er op korte termijn veel veranderen…

Oudetijdspolitiek
Het Vissentijdperk wordt gekenmerkt door polariteit.
Tegenstellingen worden uitgevochten in parlementaire
democratie, dus oudetijdspolitiek. Via politieke partijen
met linkse of rechtse, christelijke of areligieuze
signatuur. Hun in verkiezingstijd gemaakte beloften
kunnen zij per definitie nauwelijks waarmaken.
Na de kabinetsformatie zijn zij immers gebonden aan
het compromisvolle regeerakkoord.

Tussen de verkiezingen in heeft de bevolking dus
weinig of geen invloed op de politiek.
Er vindt intussen constant strijd plaats tussen de
regerende coalitie en oppositiepartijen.

Bij een strijd heb je winnaars en verliezers,
maar eigenlijk verliezen alle betrokkenen.
De winnaar is dan de partij, die het minste verliest.
Dit inefficiënte mechanisme van polariteit komt het
duidelijkst naar voren in een oorlog. Daarbij vindt
immers altijd verlies plaats van levens, lichaamsdelen
en infrastructuur. Polariteit – tegelijkertijd gas geven en
remmen – veroorzaakt energieverlies.

Veel oudetijdspartijen geven min of meer toe,
het zoveel mogelijk bij het oude te willen laten.
Dit zijn de conservatieven, met in Nederland vooral een
christelijke signatuur. Onder andere door verhoging van
de kiesdrempel, willen zij vernieuwende partijen weren.
Zelfs enkele progressieve partijen wisten zij – gelukkig
slechts tijdelijk – over te halen tot democratie ondermij-
nende verkleining van het aantal Tweede Kamerzetels.

Enkele partijen tonen een schijn van vernieuwing en
hanteren zelfs het woordje voor. Maar eigenlijk zijn zij
vooral ergens tegen en dus tegenpartijen, die polariteit
aanwakkeren. En soms zelfs zodanig, dat zij zelf weer
tegenbewegingen uitlokken. Volgens mij behoren
tegenpartijen per definitie thuis in de oppositie.
Vaak beschikken zij over onvoldoende motivatie en
deskundigen voor regeringsdeelname.
Wat een energieverspilling en weggegooide stemmen!  

Nieuwetijdspolitiek
Het Watermantijdperk wordt gekenmerkt door eenheid.
Steeds wordt gewerkt aan oplossingen, waarbij alle
betrokkenen zoveel mogelijk winnen. Op dit principe
stoelt het All Win Network. Zie www.allwinnetwork.org.
Deze wereldwijde organisatie werkt vooral samen met
Non Governmental Organizations.

Partijpolitiek is trouwens niet de meest efficiënte vorm
van democratie. Bij een echte democratie worden alle
regeerders rechtstreeks door het volk gekozen en
worden bij cruciale beslissingen consequent alle
belanghebbenden geraadpleegd. Met beveiligde
internetverbindingen kan zoiets probleemloos worden
gerealiseerd.

Nieuwetijdspartijen zijn ergens voor.
Bovenal voor betrekken van de burgers bij de regering.
Een ander speerpunt is het laten prevaleren van het
grote geheel boven het eigenbelang. Dit uit zich in een
toegewijde zorg voor mens, dier en milieu.
Nieuwetijdspartijen zijn per definitie multicultureel
ingesteld.

Een vernieuwende partij komt soms over als een
tegenpartij als zij haar vlijmscherpe klauwen en tanden
toont bij het aan de kaak stellen van misstanden.
Ga dan na, of zij ook gedegen oplossingen voor alle
gesignaleerde problemen biedt. Want dan is het toch
een voorpartij. Is die partij verder sterk genoeg en
groeit zij voldoende?

Maar oordeel niet te definitief over personen en
organisaties, want die kunnen transformeren.
Een bejaarde kan zich ontpoppen als nieuwetijdskind.
En een oude partij als nieuwetijdspartij.

D66
Zie www.d66.nl. Deze partij werd 14 oktober 1966
opgericht door de 11 maart 2010 op 78-jarige leeftijd
overleden Hans van Mierlo. Er waren 43
medeoprichters, van wie 25 van andere partijen
afkomstig waren. Hun opzet was hervorming van de
politiek, door die meer naar de burgers te brengen,
mede dankzij een rechtstreeks gekozen premier en
burgemeesters en volksraadplegingen via referenda.
Deze beweging maakt zich ook sterk voor het milieu.
Als donderslag bij heldere hemel behaalde deze jonge
partij binnen een jaar zeven zetels.

Haar gouden tijd was deelname met PvdA en VVD in
beide paarse kabinetten. Hierbij werden de aloude
tegenstellingen tussen links en rechts overstegen.
Legale euthanasie, homohuwelijk en verruimde
winkeltijden stammen uit dat tijdperk. Maar wellicht
vooral dankzij het toen aan de zijlijn staan van het veel
conservatievere CDA. Ook floreerde in die periode de
Nederlandse economie.

D66 telde op haar top 24 zetels.
Van duurzame politieke stelselwijziging is het tot nu toe
helaas nog niet gekomen.
Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen behaalde
D66 wel forse winsten.

Groen Links en De Groenen
Zie www.groenlinks.nl. Deze partij ontstond in 1989,
evenals in 1983 de wat rechtsere partij De Groenen –
zie www.degroenen.nl – uit leden van de
Communistische Partij Nederland, Evangelische Volks
Partij, Pacifistisch Socialistische Partij en Politieke
Partij Radicalen. Groen Links zet zich voornamelijk in
voor het milieu, vooral via beperkter gebruik van
fossiele brandstoffen, al mogen zij hierin best nog wat
doortastender optreden.

De meest scherpe linkse kantjes zijn er al afgesleten.
De kreet links-liberaal valt geregeld.
Op gemeenteniveau bestuurt Groen Links al jaren
plezierig samen met de PvdA. Maar in andere
gemeentes even hartelijk met de VVD. Het is dus een
flexibele coalitiepartij.

Ook in diverse stadsdelen telt deze partij goed mee.
Landelijk heeft Groen Links nog geen reële kans
gekregen om mee te regeren, maar dit kan binnenkort
drastisch veranderen. Recente peilingen voorspellen
voldoende zetelwinst voor coalitiedeelname. De partij-
leidster geniet toenemend vertrouwen onder het volk.

Partij voor de Dieren
Zie www.partijvoordedieren.nl. Opgericht oktober 2002.
Haar voornaamste speerpunt is dierenwelzijn, maar
qua milieubeleid is zij tevens een van de groenste
partijen van Europa. Intensieve veehouderij vormt
namelijk een nog veel grotere bedreiging dan alle
auto’s en vliegtuigen ter wereld bij elkaar.
Veganime wordt dan ook warm gepropageerd.

Het is een partij, die echt ergens voor staat,
al zit zij tot nu toe nog slechts in de oppositie.
De eerste keer behaalden zij geen Tweede
Kamerzetels, maar momenteel hebben ze er twee.
Ook op gemeenteniveau tellen zij nu mee.
Volgens peilingen staan ze op zetelwinst.

De betekenis van deze relatief kleine partij voor ons
land is kwalitatief zeer groot. Vanuit de oppositie
hebben ze het ene na het andere wetsvoorstel
gelanceerd. En daarvoor een Kamermeerderheid
weten te behalen en spijkers met koppen geslagen.
Mede dankzij hen is Nederland de laatste jaren een
stuk diervriendelijker geworden.
Hopelijk is hun nieuwe partijprogramma breed genoeg
voor regeringsdeelname.

Partij voor Mens en Spirit
Zie www.mensenspirit.nl. Deze partij, afgekort als
MenS, werd door drie vrouwen – onder wie de
voorzitster Lea Manders, een ervaren politica –
opgericht op 11 maart 2008. Volgens opinieonderzoek
rekende toen al 26% van de Nederlanders zich tot de
zogenaamde Ongebonden Spirituelen. Maar er
bestonden in die tijd nog geen politieke partijen,
die deze aanzienlijke en groeiende bevolkingsgroep
zouden kunnen vertegenwoordigen.

MenS staat voor stelselhervorming, milieubeleid en
dierenwelzijn, maar gaat veel verder. Hun streven is,
de overheid om te vormen tot een democratische
gemeenschapsdienst. Ook de economie – vooral het
belastingstelsel – willen zij drastisch hervormen.
Voor de financiële crisis biedt deze partij originele,
rechtvaardige en haalbare oplossingen.

De kernwaarden van MenS zijn: Liefde, Authenticiteit,
Bewustwording en Holisme.
Haar partijprogramma is veelzijdig en praktisch,
mede dankzij de instroom van deskundigen.
Je kunt het zo gek niet verzinnen, of MenS zegt er iets
over. Carpoolprojecten, promoten van natuurvoeding,
onderwijshervorming met vernieuwende, brede
scholen, meer participatie van ouders in de jeugdzorg,
integratie van holistische geneeswijzen,
deprivatisering, enzovoort. Ook willen zij, dat de
Europese Unie veel democratischer en efficiënter
wordt bestuurd.

MenS heeft meegedaan met de gemeenteraads
verkiezingen in Amsterdam en in Eindhoven.
De afdeling Amsterdam nam de oplaadpunten voor
elektrische auto’s kritisch onder de loep.
Over de aanleg van de Noord-Zuidmetro formuleerde
zij een genuanceerd speerpunt.
De afdeling Eindhoven lanceerde zelfs een plan voor
invoering van een trolleybusnetwerk.
Dit alles heeft veel stemmen opgeleverd,
maar gezien de hoge kiesdrempels nog geen zetels.

MenS staat met beide voeten op de grond.
Hierop zijn al veel zwevende kiezers veilig geland.
Met hartverwarmende reacties. MenS wordt breed
ervaren als een geschenk uit de hemel. Als het
ontbrekende puzzelstukje. Als een partij, die spoedig
een van de grootste wordt.
Met leuzen, die goed aan slaan, zoals

♥ Politiek vanuit het hart
♥ Kies voor een warme samenleving
♥ Stem bewust
♥ Hoofd, hart, handen, voeten
♥ Wij hebben een droom, maar wij zijn klaarwakker

Als voor het eerst deelnemende partij, kwam Mens en
Spirit helaas niet in aanmerking voor publicatie van
officiële zetelprognoses, doorberekening van haar
partijprogramma door het Centraal Plan Bureau en
opname in het landelijke Kieskompas. En dat
heet democratie! Gelukkig heeft een econoom van
MenS een alternatieve kieswijzer ontwikkeld, waarbij
alle nieuwe partijen ruimschoots aan bod komen.
Deze site is ook uitgebreider en overzichtelijker.
En weegt alles mee, waar Nederlanders momenteel
het meest van dromen en wakker liggen.

Het draagvlak van MenS is groot. Het is nog slechts
een kwestie van bundelen en mobiliseren. De Partij
voor Mens en Spirit is opgezet als een krachtige –
breed inzetbare – coalitiepartij. En van harte bereid om
verantwoordelijkheden te dragen in het nieuwe kabinet.
De Partij voor Mens en Spirit kan juni 2010 voor
onvoorziene omwentelingen zorgen!

Strategisch stemmen en mogelijke coalities
De tijd van regeringscoalities met twee of drie grote
partijen lijkt momenteel achterhaald. Zowel over links
als over rechts lijken simpele meerderheidskabinetten
thans onhaalbaar. Er gebeurt veel in politiek Nederland.
Politici die wegvallen of rampzalige uitspraken doen.
Dit heeft vaak aanzienlijke invloed op de groei of krimp
van hun betreffende partijen. Er heerst veel onvrede
onder het volk. Dit uitte zich in lage opkomsten en
massaal stemmen op een tegenpartij, die zowat de
grootste werd, maar geen echte oplossingen bood.
Met een straatcommando krijg je misschien meer
veiligheid, maar ook een naargeestige sfeer.

Bij opwarming van de samenleving – die bijna niets
kost, omdat er al veel burgerinitiatieven op dit gebied
bestaan – voelt iedereen zich zo thuis, dat er vanzelf
minder misdaad optreedt.
Gaan we voor conservatisme en angst?
Of gaan we voor progressiviteit en liefde?
Hoeveel vernieuwing krijgen wij?
Wel, hier gaan wij gelukkig ook zelf over.

Strategisch stemmen is uit den boze.
De grootste partij belandt vaak toch in de oppositie.
Ondanks ongetwijfelde welwillendheid, biedt geen
enkele oude partij werkzame oplossingen.
En de vernieuwende partijen ontbreekt het vaak aan
kracht om hun visies te manifesteren.
Het moet nu eindelijk anders.
Desnoods met een coalitie van zes of meer partijen.
Help jouw favoriete politieke partij voldoende groot te
worden voor regeringsdeelname.
Stem bewust en vanuit je hart!
Pagina
Startpagina ◄

Artikel alleen deze website
Campagne Mens en Spirit

Artikel voormalig Edacteur©
Sprookje Wereldvrede
Partij voor Mens en Spirit
Kies Eerste Keus

Andere artikelen Spiegelbeeld
Leven met wisselstromen
Wonderogen na staaroperatie

Website
Spiegelbeeld
D66
GroenLinks
De Groenen
Partij voor de Dieren
Bovenkant pagina ▲
Bovenkant pagina ▲

Bovenkant pagina ▲

Bovenkant pagina ▲


Bovenkant pagina ▲


Bovenkant pagina ▲