Afbeelding boven rechts: Auroriaans dertien punten vierkant – elektronische tekening Micha Beuger
Index Pagina
A Vlinderdans A

www.buitenaards.net

◄ Index Website


Aurorion – woordenlijst

▼ Telwoorden
▼ Werkwoorduitgangen
▼ Naamwoorduitgangen
▼ A t/m B
▼ D t/m H
▼ I t/m L
▼ M t/m O
▼ R t/m W
▼ Z

Deze pagina bevat voorlopig uitsluitend een woordenlijst Auroriaans ► Nederlands.
Auroriaans is een gemakkelijke taal met veel korte woordjes, maar ook veel homoniemen en vrij weinig klanken.
Merkwaardig is, dat vrouwen en mannen de taal iets verschillend uitspreken. Hieronder de mannelijke uitspraak.
Gelieve alle klinkers dof uit te spreken – zoals in het Nederlands in de woorden bad, bed, bid en bod.
De  ö  als in buk, de  öy  als in beuk, de  u  als in boek, de  ü  als in vuur en de  ùy  als in huis.
Bij veel telwoorden ben ik onzeker, of die op een  m  of een  n  eindigen. Wellicht ligt dit ook niet precies vast.
Ook komt assimilatie veelvuldig voor. Onjuiste uitspraak is meestal niet nadelig voor de verstaanbaarheid.
Alle persoonlijke voornaamwoorden worden in dezelfde vorm gebruikt als de betreffende werkwoordsuitgangen.
De voorzetsels worden in exact gelijke vorm gebruikt als alle corresponderende naamvallen.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

A   Telwoorden
  0      od / hod
  1      a / an / han
  2      döy / dum
  3      him
  4      mon
  5      vam
  6      kin
  7      zum
  8      kon
  9      ran
10      vim
11      hun

AUDIO     ►  Auroriaans – tellen  

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

A   Werkwoorduitgangen
-ba
-dom
-zan

-baba
-boba
-bodom
-bozan


Nederlands
ik
jij
zij (enkelvoud), hij, het

wij allen, men
wij, maar niet jij / jullie
jullie
zij (meervoud)


AUDIO     ►   Auroriaans – werkwoordsuitgangen  

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Naamwoorduitgangen
-ab / hab
-ad
-ak
-al
-am
-ed
-ek
-em
-id
-ik
-im
-zid


Nederlands
vanaf
behorende tot, genoemd naar
van ... weg
als, namelijk, zijnde
in bezit komend van
bij, en, met, naast, parallel aan
van ... weg
naar ... toe
in, op, te / -achtig
van ... weg
naar ... toe
-kleurig

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Auroriaans
a / an
ab
àhur
Ahúrabad
Ahuran
Ahurim
alba
Àlbaran
Alùyran
Amandim
Azüran

ba
baba
Babandur
bad
badur
bakandar
bal
bam
band
bandar
bandir
Bàndiran
bandur
Bàndurbad
Bandur Kandur
bar
Bazandar
ben
ben nün
benün
bil
bim
bimblim
bin
bir
blim
blìmboðin
blimbur
blimzar
Blimzar
blöb
boba
bod
boðin
Boðim Badur
bodom
bol
bom
Bòmbadur
bon
bor
bozan
Brazè
brazid
Brazid Kandur
brizid


Nederlands
één, een, de, het
vanaf (plaats of tijd)
eersteling, prototype
hoofdstad van de planeet Aurorion
grootste en voornaamste rivier van Aurorion, loopt dwars door hoofdstad Ahúrabad
planeet : Aurorion
moeder, ouder, vader
De Moederster
De Zuidrivier, aan de noordkant door de stad Löbad
planeet: Amantis
De Noordrivier, aan de noordgrens van de hoofdstad Ahúrabad

ik, mij
wij / ons allen, men
De Zee
stad
kwartier, stadswijk
wereldregio
groot gebouw, flat
grote toren, uitkijktoren
hand, beide handen
kanaal, rivier
beek, gracht, sloot
De Beekachtige Rivier, aan de oostkant van de hoofdstad Ahúrabad
meer
Merenstad, grenst aan het zuidoosten aan Ahúrabad
Het centrale park van Merenstad
brug
De Boulevard / De Grote Promenade (uitsluitend in Ahúrabad en Hàmurabad)
(startwoord vertellende wijs)
het is gebeurd, het is een voldongen feit
Het geschiedde dat (startwoord vertellende verleden tijd)
bouwsel, huis, hut
toren(tje)
lift
vinger
poort
(flits)trein
treinstation
perron, spoor
meteoriet
type: Flitstrein
moeras
wij / ons, maar niet jij / jou / jullie
boot, schip (oorspronkelijk: vloot)
haven
Havenkwartier aan de westkant van Ahúrabad Centrum
jullie
nederzetting
stadsmuur, vesting
Vestingwijk in Ahúrabad noordoost
arm, beide armen
tunnel
zij (meervoud), hen
educatief pretpark in Ahúrabad: Oranjepark
oranje
Brazèpark
geel

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Auroriaans
dab
Damnim
dimba damba
dinźid
Divlim
do / do, do
dobod
dom
donźid
dor
Dorbad
Dormid Bakandar
dorźim
dörź
döy
dum
dwem

ed
ek
em

ha / ha, ha
hab
habom
habòmbadad
ham
hàmbarad
hambil
hamid
hamur
Hàmurab
Hàmurabad
harid
Harid Bandir
Harid Dörź
Herver
hirid
Hirid Bandir
Hirid Dörź
Hirid Nùy (Hered Nù)
hor (hur)
horźid (hurźid)
horwinźid (hurwinźid)
Hovron
hur


Nederlands
mist, nevel, onduidelijkheid
planeet: Thamnis
hier en daar, nu en dan
wit
planeet: Tiflis
ja
totaal geen, totaal niet
jij, jou
beige
centrum, midden
Middenstad, de hoofdstad van de wereldregio Midden
Wereldregio Midden
(grote) markt, winkelcentrum
centrum van nederzetting
twee (meestal losstaand)
twee (meestal in samenstellingen)
opnieuw, wederom (letterlijk: voor de tweede keer)

aan de ..., bij, en, met, naast
bij ... vandaan
naar ... toe

ja
vanaf (plaats of tijd)
bericht, bestand, lezing; omroepen, publiceren
(stads)(radio)omroep, informatica, Internet
koesterend liefhebben
beveiliging, kazerne, politie(hoofd)(bureau), stadhuis
gezinswoning
geliefd, liefdevol
liefdevolle geborgenheid
persoon: De Geliefde Koning
stad, genoemd naar koning Hàmurab de 14e
oud
Oude Gracht
Oud Centrum
rivier door Hàmurabad
jong, nieuw
Nieuwe Gracht
Nieuw Centrum
plaatsnaam: Nieuwe Dam (verbasterde, doch officiële uitspraak)
ijzer
grijs
grijsblauw
planeet: besturingszetel van de reptilianen
munteenheid van Aurorion, uitsluitend elektronisch, ongeveer 35 eurocent
(in het grijze verleden waren dit roestvrij stalen munten)

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Auroriaans
id
ik
il
im

kam / kan
Kambambar
Kamid Kandur
kamlöy
kand
Kandumbar
kandar
kandir
kandur
kanźid
kanźüy
kar
Karlan
klondar
klondir
klondur
kökin
krab
Kràboðin
kunmarkanźid
kunźid
Kúranan

Löbad
Löbàndiran
lökim
Lömid Bakandar
löy / lùy
Lùywan


Nederlands
in, op
van ... weg
onder, onder ... door
naar ... toe

west
Torenbrug, (spoor)brug met hoge uitkijktoren in het westen van Ahúrabad
Westpark
zuidwest
gewas, plant
Tweede Westbrug, nog westelijker gelegen (spoor)brug te Anúrabad
bos, natuurgebied, streek
perk, plantenbak, tuin
beplanting, park, plant, veld
zwart
noordwest
oog; zien
persoon: De Helderziende
zaal
kamer, kast
gang, hal, verbindingsruimte
gezondheidscentrum, ziekenhuis
industrie
Industriehaven(stad)
donkerroodbruin
rood
planeet: Kurâna

Zuidstad
Zuidbeek (loopt door Löbad)
goedendag, hallo (universele groet, voor en na naam van aangesprokene)
Wereldregio Zuid
zuid
persoon: De Zuiderling

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Auroriaans
mand
manźid
Mànźiran
marvan
Marvan Kandar
marźid
morkon
möd

nomba domba
nur
Nurim
nün
nùy

od
oda
odododa
ol

öbadan


Nederlands
mond
mintgroen
planeet: Mansira
buffel
Buffel Park (groot natuurgebied even ten oosten van Löbad)
bruin
kleurspreider, lens, prisma, regenboog
bewolking

min of meer, nogal
oor; horen, luisteren
persoon: De Gehoorzame
(startwoord verleden tijd)
dam

geen, niet, nul
10, dus twaalf
1.000, dus 1.728
boven, op, over, via

dageraad, zonsopgang

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Auroriaans
rab
Rabad Kandur
Rabad Klondar
Ràboðin
ram
ran
ran
rib
rim / rin
rin
Rimbombar
Rimid Bakandar
rimlöy
Rindumbar
rinźüy

vandor
vlak

wak
wan
winźid
wuda


Nederlands
koning(in)
Paleistuin
Troonzaal
Koninklijk Paleis (letterlijk: Koningshaven)
broeder, zuster / meneer, mevrouw / assistent-koning(in)
bron, rivier, ster als energieleveraar, stroom
negen – dus helaas homoniem met het vorige woord
minister, wethouder
nakomeling, oost / assistent-minister, -wethouder
oost
Vestingbrug, (spoor)brug in het oosten van Ahúrabad
Wereldregio Oost (=Overig)
zuidoost
Tweede Oostbrug, nog oostelijker gelegen (spoor)brug te Ahúrabad
noordoost

transportvogel – komt op Amantis voor
nederzetting op een open veld

nederzetting aan een meer
mens(achtige)
blauw
universiteit (algemene naam of specifiek die in Ahúrabad?)

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Auroriaans
zak
zamblim
zand
zandar
zandim
zandir
zandur
Zanźam
zanźid
zar
zark
Zèzdaran
zin
zir
zìrboðin
zirk
zol
Zolàm
Zolàmabad
Zolàr
zon
zor
Zoran
Zòrboðin
zork
Zörźim
Zümid Bakandar
züy
Züzandar


Nederlands
nederzetting op een berghelling
transportband
voet; wandelen
laan, promenade, snelweg
perron, tramhalte
pad, steeg, straat
plein
persoon: De Wandelaar
olijfgroen
ster als hemellichaam
emplacement
ster: Čèstahraw
teen
ruimteschip
ruimtehaven
samenvoeging, splitsing, wissel
zon
planeet: Šolám
hoofdstad van planeet Šolám
persoon: Zonnenkind
been, benen
plezier, vreugde; zich verheugen
persoon: Bron Van Vreugde
Plezierhaven(stad)
knooppunt, verbinding, verkeersplein
persoon (betekenis?)
Wereldregio Noord
noord
Noordboulevard

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

     DISCLOSURE     –     Hemel en Aarde   liefdevol herenigd