Afbeelding boven rechts: Auroriaans pictogram Toerisme – elektronische tekening Micha Beuger
Index Pagina
A Vlinderdans A

www.buitenaards.net

◄ Index Website


Aurorion – steden, toerisme, cultuur

▼ Ahúrabad – plattegrond
▼ Ahúrabad – omgeving
▼ Ahúrabad – Brazèpark
▼ Kuststeden
▼ Hàmurabad
▼ Zolarad Vlak – Openluchtmuseum
▼ Dorbad – Middenstad
▼ Löbad – Zuidstad
▼ Cultuur, muziek

De planeet Aurorion telt al honderdduizenden jaren rond de tien miljoen inwoners. De meeste wonen in dorpen.
Daarvan zijn er duizenden. Sommige met slechts tientallen bewoners. Aurorion heeft ongeveer tien steden.
Het onderscheid tussen stad en dorp is op Aurorion al even vaag als op Aarde.
Als criteria kun je denken aan inwonertal, zelfstandige voorzieningen en historische context als vestingstad.
Om praktische redenen ga ik uit van het aantal inwoners, met als minimum 125.000 voor een stad.

De grootste en oudste stad is de aan de Ahuranrivier gelegen hoofdstad Ahúrabad, met circa 500.000 inwoners.
Deze gemeente is ontstaan door samenvoeging van de aan de noordoever gelegen stadjes Ahúrabad en het
oostelijker gelegen Bom ed Ahuran – thans de wijk Bòmbadur – en een groot, aan de zuidoever gelegen dorp.
Het noordelijker gelegen Ràboðin, het Koninklijk Paleis, lag toen nog buiten de gemeentegrenzen.
De huidige grenzen worden bepaald door de drie omliggende rivieren en de daarmee verbonden kanalen.
In Ahúrabad en de omliggende gemeenten wonen tezamen tussen de 1 en de 1,5 miljoen Aurorianen.

Tweede stad in grootte is Löbad, met circa 300.000 inwoners. Die hypermoderne gemeente ligt aan de Alùyran.
En wel in een rivierbocht, waar een geheel nieuw centrum is gebouwd tussen de kleine dorpjes in lintbebouwing.
Die dorpjes zijn aan elkaar gegroeid. De nieuwe woonwijken dragen de namen van de oorspronkelijke dorpjes.

Derde stad is het nieuwgebouwde Dorbad, de nieuwe hoofdstad van regio midden, met circa 200.000 inwoners.
Deze wat saaie, grauwe stad, met veel industrie, ligt in een vlakke, vrij dorre omgeving en niet aan een water.

Tot slot Hàmurabad, genoemd naar Hàmurab (geliefde koning) de 14e, oude hoofdstad Midden, 150.000 zielen.
Hàmurabad, met een fraai oud centrum, ligt aan het riviertje de Herver, met pittoreske landschappen en dorpjes.
Deze streek is vooral bekend vanwege haar kleinschalige, biologische fruitteelt.

Van elke stad en omgeving worden tevens de voornaamste toeristische attracties beschreven.
Hieronder de algemene legenda voor de stadsplattegronden.▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Ahúrabad
De planetaire hoofdstad Ahúrabad doet mij qua geografie en sfeer nog het meest aan Rotterdam denken.
Al heeft die ook iets van Parijs. Zo lijken zowel de Torenbrug als de voornaamste Brazèpoort op de Eiffeltoren.
De gemeentegrenzen worden thans geheel gevormd door de plaatselijke rivieren en kanalen.
De Ahuran, de langste, breedste, diepste en best bevaarbare rivier van deze planeet, doorsnijdt haar hoofdstad.
Verder heb je aan haar noordkant de Azüran, de Noordrivier, die zelfstandig aan het westen in zee uitmondt.
En aan het noordoosten de Bàndiran, de Beekachtige Rivier, die aan de oostkant in de Ahuran uitmondt.
Aan de westkant heb je het Azüran-Ahurankanaal, aan de oostkant het Azüran-Bàndirankanaal.

Ten noorden van de Ahuranrivier liggen de stadsdelen West, Noordwest, Oud Centrum, Nieuw Centrum, Noord
(met Koninklijk Paleis, Gezondheidscentrum, Universiteitscomplex en villawijk) en Noordoost (met villawijk en de
oude stadskern Bòmbadur). De wijken Noord en Noordoost zijn wat heuvelachtig. De rest van de stad is vlak.
De beide heuvelwijken grenzen aan het grote stadsattractiepark Brazè.

Tussen Centrumplein en Brazè loopt de lange, brede Bazandar – Grote Promenade, grotendeels als boulevard.
Langs de Bazandar loopt de Ahuran niet zoals elders west-oost, maar zuidwest-noordoost.
Over de as van de Bazander loopt een zeer breed – transparant overdekt – voetpad met transportbanden.
De Bazandar loopt vrij dicht langs de rivier, behalve aan beide uiteinden en op één derde en twee derde.
Op die vier plaatsen bevinden zich namelijk grote, halfcirkelvormige, deels bebouwde uitstulpingen.
Tussen Centrumplein en Bazandar staat een brede oude stadspoort, zij het niet op haar oorspronkelijke plaats.
De tweede uitstulping wordt grotendeels gevuld door de verticaal cilindervormige kazerne van het Stadhuis.
Het uitgebreide burgergedeelte ligt aan overzijde van de promenade, die over drie verdiepingen wordt overbrugd.
Deze overbrugging vormt op het middenpad één geheel met de centrale hal van het treinstation Stadhuis.
Station Grote Markt is vergelijkbaar opgezet, met een overbrugging tussen het winkelcentrum en de restaurants.
De vierde uitstulping wordt gevormd door de grote rotonde van het Brazèplein met wat omliggende bouwseltjes.

Noordwest is een vrij oude woonwijk met veel flats van vier woonlagen. Ik vind dit het aller saaiste stadsdeel.
Langs de westrand-, noord- en oostkant van het Oude Stadshart loopt de pittoreske, kronkelige Oude Gracht.
Het zuidelijke deel van deze voormalige slotgracht is verdwenen om plaats te maken voor het Havenkwartier.
Het is de bedoeling, de authentieke situatie, met complete stadswal, zo spoedig mogelijk in ere te herstellen.
Hiertoe moeten metrolijnen en een deel van het Havenkwartier – inmiddels ook monument – worden verschoven.

Onder de Ahuran liggen de industriewijken Zuidwest en Nieuw Zuid. En woonwijken Oud Zuid, Zuidoost en Oost.
Stadsdeel Zuidoost gaat vrijwel naadloos over in de aangrenzende gemeente Merenstad, met dezelfde bouwstijl.
Alle promenades bestrijken, met dezelfde naam en doorlopende huisnummering, deze beide buurgemeenten.
Ahúrabad en Bàndurbad hebben wel ieder hun eigen voorzieningen, zoals stadhuizen en winkelcentra,
maar maken verder probleemloos gebruik van elkaars faciliteiten. Ook Ahúrabad Oost doet hieraan mee.
Tegenover de monding van de Oude Gracht begint in Oud Zuid de bochtige, maar bevaarbare Nieuwe Gracht.
De verlenging hiervan, de Nieuwe Vaart, loopt kaarsrecht van noordwest naar zuidoost en komt uit in de Meren.
Alle meren in dit uitgestrekte gebied zijn ook onderling verbonden en rijkelijk voorzien van watersportfaciliteiten.

Hieronder een plattegrond van Ahúrabad, Merenstad, Tweestromendorp en andere randgemeenten.
Ter wille van overzichtelijkheid wordt het spoorwegnet hier zeer vereenvoudigd weergegeven.
Bovengrondse spoortracés staan in donkerbruin, ondergrondse tracés in lichtbruin getekend.
Voor volledige overzichten, met goederensporen, lijnkleuren en stationsnamen zie de pagina Spoor – Systeem.▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Ahúrabad – omgeving
Tussen de Meren en de Zee loopt het Evenaarkanaal, dat de grens vormt tussen de regio's Noord en Midden.
De kanalen vertakken zich uitbundig in het industriegebied tussen de Zee en Ahúrabad Nieuw Zuid.
Deze industriezone beslaat honderden vierkante kilometers en bevat tevens een dicht goederenspoorwegnet.
Bijna alle fabrieken zijn staatseigendom. Er vindt voornamelijk geautomatiseerde massaproductie plaats.
Vervaardigd worden daar ruimteschepen, treinen, spoorinfrastructuur en onderdelen voor het computersysteem.
Rond de dorpen aan de kust en de zuidoever van de Ahúran vind je geprivatiseerde, kleinschalige industrie.
En wel voornamelijk op het gebied van voeding, kleding, woninginrichting en persoonlijke elektronica.
Aan de noordwestelijke oever van de Ahuran en de noordelijke westkust heb je vele gezellige dorpjes.

Enkele tientallen km ten noorden van de hoofdstad ligt op een hoogvlakte de grootste planetaire ruimtehaven.
Aan de westkant ervan kronkelt vanuit het noorden de aldaar onbevaarbare Azüran, met waterkrachtcentrales.
Ver noordoost van Ahúrabad ligt aan de Bàndiran een gigantisch en veelzijdig mijnbouwgebied.
Ver ten oosten van de hoofdstad ligt aan de Ahúran een groot heropvoedingskamp.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Ahúrabad – Brazèpark
Ofwel Oranjepark, want de naam Brazè is afgeleid van brazid, oranje. Het is ongeveer zo groot als onze Efteling.
De hoofdpoort maakt deel uit van een vrij hoog, oranjegeel, kunststof gebouw op vier wijd uiteen staande poten.
Dit opvallende bouwsel staat langs het grote, ronde Brazèplein, waarop de Bazander, de Noordwestpromenade,
de Noordpromenade en de horizontale Noordoostkade uitkomen. Ik heb dit plein weleens in een droom bezocht.
Brazè heeft als pretpark vooral een recreatieve waarde, maar het vervult ook belangrijke educatieve functies.
Het terrein staat vol restaurants, congrescentra, concertzalen, theaters en musea, zoals dat van openbaar vervoer.
Rond het hele park rijden over twee sporen in beide richtingen frequent diverse museumtrams. Over de centrale
recreatieplas is een extra trambaan aangelegd, compleet met de Hefbrug, die hier vroeger over de Ahúran lag.
Vroeger wachtten de trams hiervoor op de scheepvaart, nu worden ze als attractie met brug en al hoog opgetild.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Kuststeden
Van alle kusten is de westkust het dichtst bevolkt. Noordkust en zuidkust zijn onbewoonbaar wegens bergketens.
Uitsluitend in de regio Noord ligt een handjevol kustplaatsen, die het predicaat 'stad' zouden kunnen verdienen.
De Azüran loopt grotendeels zuidwaarts, kronkelig en vrijwel onbevaarbaar tot aan stadsdeel Ahúrabad Noord.
Van daar vervolgt deze vrij smalle rivier, gekanaliseerd en vrijwel kaarsrecht, haar weg westwaarts naar de Zee.
Halverwege ligt nog het vestingstadje Bom ed Azüran. Aan de riviermond ligt de vrij grote Plezierhavenstad.

In het uiterste zuidwesten van de regio Noord ligt de moderne Industriehavenstad, met circa 150.000 inwoners.
Een redelijk deel van deze stad ligt ten zuiden van het Evenaarkanaal, zodat de regiogrenzen hier wat vaag zijn.
Dit is organisatorisch, en in wat voor opzicht dan ook, geen enkel probleem. Regio is geen harde bestuurslaag.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Hàmurabad
Hàmurabad was de hoofdstad van de regio Midden, maar die functie is overgenomen door het nieuwe Dorbad.
Hàmurabad is vernoemd naar Hàmurab de Veertiende, destijds mijn collega-kroonprins en boezemvriend.
Ik spreek hier over een periode van 3,5 miljoen jaar terug, toen op Aurorion het koningschap nog erfelijk was.

Deze oude vestingstad ligt aan de idyllische, kronkelige, maar voor kleine schepen prima bevaarbare Herver.
De Herver loopt min of meer van noordoost naar zuidwest, met enkele instromende en uitstromende zijtakken.
In de oude, uit kromme lijnen opgebouwde, binnenstad dreigde de Herver telkens als eerste dicht te slibben.
Ondertussen was ten westen hiervan een nieuwe, thans eveneens stokoude, rechtlijnigere stadswijk gebouwd.
Als markering tussen beide stadsdelen, werd een verbindingskanaal, kaarsrecht via de nulmeridiaan, gegraven.
Het oorspronkelijke gedeelte, thans meer een stadsgracht, wordt sindsdien de Oude Herver genoemd.

Langs de Nieuwe Herver werd een Bazandar aangelegd. Alleen Ahúrabad en Hàmurabad hebben een Bazandar.
Deze tweede Bazandar heeft nogal wat gedaanteverwisselingen ondergaan, mede dankzij spoor- en tramlijnen.
Over de Nieuwe Herver lopen veel boogvormige bruggen met transportbanden tussen Bazandar en nieuwe stad.

Tijdens een fietstocht langs het zuidwestelijke deel van de Herver kun je naar hartenlust je Auroriaans ophalen.
Naast romantische, biologische boomgaardjes kom je daar dorpjes tegen met uitheemse namen als:
Bol id Herver (jazeker, Nederzetting  in  de Herver, op een eilandje), Harwar, Vork ed Herver (Vork a/d Herver),
Vork al Vlak (Vork Veldzicht), Vork ed Babandur (Vork aan Zee), Hark, enzovoort.
De Herver doet mij aan de Linge (Betuwe) denken. Mede vanwege de uitbundige fruitteelt in beide streken.▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Zolarad Vlak – Openluchtmuseum
Halverwege Hàmurabad en Dorbad liggen de tweelingdorpen Karlan Wak en Zolarad Vlak, genoemd naar het
kroonprinsenpaar van de paradijselijke buurplaneet Zolàm. Op het stationsplein en op beide dorpspleinen staan
beeldjes van die tienjarige kinderen, naakt en innig omarmd. De donkerbronzen Karlan en de goudkleurige Zolàr.
Na de verwoesting van Šolám, besloten hun Auroriaanse vrienden om daar een gedenkpark voor ze te stichten.
Dankzij de Andromedanevelbewoners, beschikken de Aurorianen over documentatie van deze paradijswereld.Alles werd zo nauwkeurig mogelijk met plaatselijke materialen nagebouwd.
Zoals de Blauwe Bergen Expres, gereden met aangepaste Auroriaanse museumtrams vanaf Karlan Wak C.
Het Rietlandengebied, met de drie windirrigatiemolens. En replica's van het Koninklijk Paleis en de Sterrenwacht.
De rest wordt aangevuld met holografische videopresentaties en diverse live demonstraties.
Het is gebruikelijk om dit terrein naakt te bezoeken. Ook alle gidsen, meest studenten, werken er volkomen naakt.
Dit complex wordt best goed bezocht. Door volk van diverse planeten. Er is ook een rendabele nudistencamping.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Dorbad – Middenstad
Dorbad is de nieuwe hoofdstad van Regio Midden en werd vrij recent gebouwd. Het is een echte industrieplaats.
Ik vind het een saaie, grauwe stad, die wel uitgestorven lijkt. Toch biedt deze gemeente unieke meerwaarden.
De meeste gebouwen hebben er een cirkelvormig grondvlak, hetgeen uitzonderlijk is op deze rechtlijnige planeet.
In de opbouwfase ontstond behoefte aan openbaar vervoer, maar dat was toen nog niet rendabel in te passen.
Hier werd het huur-een-trein-systeem ingevoerd. Fijnmazig werden kleine, ronde stationsgebouwen geplaatst.
Het gebouw Station Centrum, tevens gelegen op de noord-zuid-flitslijn, is gelijkvormig, maar groter dan de rest.
Beide ondergrondse metrolijnen kruisen diagonaal op dit Centraal Station, en sluiten hierop aan via een rotonde.
Inmiddels zijn beide lijnen verlengd naar de kust en het oosten en opgenomen in de reguliere reizigersdienst.▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Löbad – Zuidstad
Dit is de modernste stad van de gehele planeet. En de enige gemeente met hoogbouw van enige betekenis.
Langs de Alùyran, de vrij smalle, maar goed bevaarbare Zuidrivier, liggen diverse dorpjes in lintbebouwing.
Bij de nulmeridiaan maakt deze rivier een wijde bocht aan de noordkant. Hier verrees een compleet nieuwe stad.
De rivier werd ongemoeid gelaten, maar wel op diverse plaatsen overbrugd en ondertunneld.
In de zwaaikom, waar ook de Zuiderbeek, de Löbandir, uitmondt, werd dit nieuwe stadscentrum opgericht.
En wel via een hypermodern gebouw van vele verdiepingen, waarin diverse functies zijn verenigd.
Dit complex Löbad Centrum is het op een na hoogste (na de Torenbrug in Ahúrabad) gebouw van de planeet.
Station Centrum, met twee kruisende en innig verbonden hoofdlijnen, is tevens stadhuis en dus ook politiebureau.
Het herbergt verder diverse hotels, restaurants en een uitgebreid winkelcentrum. Löbad heeft geen Bazandar.
In plaats daarvan, lopen vanuit dit centrale stationsplein stervormig acht promenades met transportbanden.

Boven de Alùyran bevindt zich een vrij uitgebreid industriegebied. Weer daarboven een belangrijke ruimtehaven.
Die wordt voornamelijk gebruikt voor pendeldiensten van en naar Ahúrabad, die slechts circa 12 minuten duren.▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Cultuur, muziek
De Aurorianen, oorspronkelijk enigszins visueel beperkt, zijn vooral een auditief ingesteld volk.
Er zijn weinig beeldhouwwerken. Schilderijen zijn uiterst zeldzaam. Ook innoverende composities ontbreken.
Hun volksmuziek zouden vele aardbewoners ronduit saai vinden. Met monotone zang als van blatende schapen.
Begeleid door getingel op citerachtige muziekinstrumenten. Ze hebben ook vanouds een soort saxofoons.

Na de komst van de elektronica, bespeelde zowat geen Auroriaan meer een mechanisch muziekinstrument.
Dat veranderde enkele eeuwen geleden, toen het Galactische Bestuur aardse cultuur naar Aurorion doorspeelde.
Met uitzondering van misschien informatietechnologie, heeft Aurorion meer van ons dan wij van hen overgenomen.
Ze werden op slag verliefd op onze muziek en bouwden al onze muziekinstrumenten na, vooral diverse pijporgels.
Daarvan staan er tientallen in het Brazèpark, waar ook uitvoeringen met symfonieorkesten worden gegeven.

Wel stoorden deze perfectionisten zich enigszins aan de gelijkzwevende stemming van onze toetsinstrumenten.
Voix céleste en vibrato, dat moet allemaal kunnen. Maar verder moeten alle akkoorden op zich wel zuiver klinken.
Ze ontwierpen daarom computerprogramma's, die geluidsopnames geheel omzetten naar onze reine stemming.
Ook wordt alle kuchjes en ruisjes eruit gefilterd. Alle doorklinken en nagalm worden noot voor noot bijgeregeld.
Van hun ruimtelijke geluidsapparatuur en zaalakoestiek word je echt helemaal stil, zo subliem klinkt dit alles!

Maar pijporgels is het helemaal. Diverse aardse orgels hebben ze nagebouwd. Omdat Aurorianen hechten aan
symmetrie, en symmetrie bij orgels niet echt mogelijk is, tenzij je de bovenkant van alle pijpen afdekt, hebben ze
vooral orgels gebouwd, waarbij de pijpenrijen van links naar rechts van groot naar klein lopen, asymmetrisch dus.
Net als bij veel Spaanse orgels, hebben Aurorianen horizontaal tongwerk, vooral trompetten, toegepast.
Het zouden geen echte Aurorianen zijn, als ze geen technische verbeteringen in onze orgels hadden aangebracht.
Sommige lage registers, met name 64' en 32' worden niet via gigantische pijpen, maar elektronisch verwezenlijkt.
Met voor elke toon een aparte luidspreker. Maar je hoort echt geen verschil.

Ook céleste stemmen worden vaak elektronisch uitgevoerd, met als voordeel, dat die dan geheel regelbaar zijn.
Zo is er naast tremolo ook echte vibrato, want ook het stemmen wordt compleet elektronisch geregeld.
De repeteersprongetjes van onze mixturen is de Aurorianen een doorn in het oor. Daarom worden ook mixturen
elektronisch geproduceerd, dan wel wordt het volume op diverse wijzen bijgeregeld, zodat ze naadloos repeteren.

Boven de klassiek aandoende aardse speeltafel bevindt zich een gigantisch aanraakscherm.
Dit wordt gebruikt in plaats van papieren bladmuziek. En wel met diverse gebruikersvriendelijke scroll methoden.
Ook kun je met deze computer registraties invoeren en laten uitvoeren. En zelfs de zaalakoestiek bijregelen.
Van alles wordt zowel een naspeelopname als een digitale geluidsopname gemaakt. Handig bij muzieklessen.

Onder Aurorianen vind je geen echte componisten, maar wel meesters in het arrangeren, orkestreren of
anderszins bewerken van bestaande muziekstukken, hoewel ze daarbij nauwelijks door artisticiteit, maar meer
door wiskundig inzicht worden geleid, vaak zelfs met de assistentie van computers. Dit alles klinkt wel heel fraai!

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

     DISCLOSURE     –     Hemel en Aarde   liefdevol herenigd