Afbeelding boven rechts: Embleem Lila Lelie Cluster – Anura – Creatie in Eenheid – elektronische tekening Micha Beuger
Index Pagina
A Vlinderdans A

www.buitenaards.net

◄ Index Website


Aurorion – maatschappij, politiek

▼ Koningschap
▼ Bestuur
▼ Inspraak
▼ Veiligheid
▼ Justitie
▼ Functioneringsgesprekken
▼ Werk, school, gezin, recreatie
▼ Economie
▼ Koffiecultuur

De maatschappij op de planeet Aurorion is volstrekt uniek in ons melkwegstelsel. De Aurorianen als levensvorm,
vind je uitsluitend in hun eigen planetenstelsel. Het is één volk, met één ras en één taal, op één continent.
Hun technologie is hoogontwikkeld, milieuvriendelijk en volledig computergestuurd. Dankzij hun gratis openbaar
vervoer – met flitstreinen – en hun goedkope en snelle ruimteschepen zijn zij onderling uitstekend bereikbaar.

De Aurorianen zijn ontstaan dankzij deels mislukte genetische manipulatie van oermensen en reptilianen.
Van nature kennen zij geen emoties en paranormale vermogens. Hun gebrek aan emoties heeft ook voordelen.
Alle beslissingen nemen zij vanuit hun gezonde en buitengewoon efficiënte verstand. Oppervlakkig gezien zou je
zweren, dat zij heel gevoelig en intuïtief zijn, maar dit is slechts schijn, want zij blijken alles te kunnen beredeneren.
Hun computers doen dat ook. Aurorianen zijn prima observatoren en imitatoren. Zo spreken velen perfect Engels.

Aurorianen zijn loyaal, beheerst en geduldig, op het flegmatische af. Ze beschikken over een olifantengeheugen.
Verder zijn zij heel nieuwsgierig, tolerant en gastvrij. Ze hebben een hekel aan ingewikkelde wetgevingen.
Hun stelregels zijn: 'Als iets niet echt nodig is, dan hoeft dat niet.' en 'Als iets niet echt kwaad kan, dan mag het.'
Zo zou je gerust naakt over straat mogen lopen, zo lang je maar uit de buurt blijft van onverpakt voedsel.

Aan de andere kant zijn zij perfectionistisch en zorgen ze op bijna overdreven wijze voor milieu en veiligheid.
Zowat elke voetstap wordt opgeslagen in hun planetaire computernetwerk. Er lijkt nauwelijks privacy te bestaan.
Toch valt zelfs dit wel mee. Er wordt nooit misbruik gemaakt van persoonsgegevens. Dat zou ook niets opleveren.
Voor de burgers is het alleen maar handig. Verloren geliefden en bezittingen vind je meestal supersnel terug.
En wil je een verslag schrijven, dan heb je alle benodigde gegevens direct en overzichtelijk bij de hand.
Besef wel, dat in niet-fysiek opzicht zelfs ieders gedachten worden gelezen en opgeslagen in de Akasha kroniek.
Misschien vind je de Auroriaanse maatschappij betuttelend. Iedere burger wordt levenslang persoonlijk begeleid.
Een soort consultatiebureau voor alle leeftijden, met periodieke en incidentele functioneringsonderzoeken.
Die bestaan voornamelijk uit persoonlijke gesprekken met een, meestal vast toegewezen, gemeenteambtenaar.
De openingsvraag luidt altijd in de trant van: 'En, ben je gelukkig en tevreden met jouw huidige leefsituatie?'
Bijna alle inwoners – en de meeste bezoekers – vinden dit systeem van persoonlijke aandacht uiterst plezierig.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Koningschap
In den beginne, tot pakweg 3,5 miljoen jaar geleden, was het koningschap op Aurorion erfelijk.
De koning werkte en woonde met zijn vrouw en kinderen in het Koninklijk Paleis, totdat zijn dood erop volgde.
Dat werd al gauw gewijzigd in een systeem met gekozen koningen. Dit is tot op heden onveranderd gebleven.
Het gezin van de koning(in) woont thans in een riante ambtsvilla op loopafstand van het Koninklijk Paleis.
Huwelijkspartner en kinderen bekleden in deze nieuwe opzet in principe geen enkele regeringsfunctie meer.

De zittende koning, of helaas nog steeds in mindere mate de koningin, zorgt in eerste aanleg zelf voor opvolging.
Kandidaat is iemand, die is afgestudeerd in koningschap, een universitaire opleiding van ongeveer twaalf jaar.
Op Internet wordt diens volledige profiel gepubliceerd. Het volk mag ongelimiteerd tegenkandidaten voorstellen.
Voor deze aller zwaarste studie moet je zowat de hele planeet en alle buurplaneten afdoende intensief bezoeken.
En in alle industrieën en landbouw stage hebben gelopen. Deze eis geldt ook op alle andere Albaran planeten.
Je moet perfect je eigen taal beheersen, die van al je buurplaneten, Andromedo-Galactisch en thans ook Engels.
En prima kunnen omgaan met het planetaire computersysteem. En allerlei treinen en ruimteschepen besturen.
Je moet bovenal een bescheiden persoonlijkheid hebben. Als koning ben je immers dienaar van het gehele volk.
Je verdient als koning dan ook slechts het NMD, het nette minimum dagloon, te weten 144 hur, ongeveer 50 euro.
Daartegenover staat het gratis gebruik van jouw luxueuze ambtswoning, eigen flitstreintjes en ruimteschepen.
En tot op het bot worden verwend door de gehele bevolking, met onder andere heerlijke gratis maaltijden.

De koning heeft een eerste en een tweede assistent, waarvan minstens één van het andere geslacht is.
Die hebben in principe exact dezelfde bevoegdheden en plichten als de koning(in).
En, vooral de laatste honderdduizenden jaren, een onbeperkt aantal ongenummerde assistenten.
Die extra assistenten bestaan voornamelijk uit koning(inn)en in opleiding en gepensioneerde koning(inn)en
Als je, bijvoorbeeld vanwege je leeftijd, slechts minder dan 2/3 FTE kunt werken, dan moet je worden vervangen.
Ook ieder ministerie heeft een minister, een eerste en tweede assistent(e) en zoveel extra assistenten als nodig.

Peer helm kroon
Koningen en hun assistenten dragen tijdens vergaderingen een grote goudkleurige helm in de vorm van een peer.
Ministers en hun assistenten een iets kleinere variant. Deze kronen zijn uitgerust met diverse audiovisuele gadgets.
Koning, eerste en tweede assistent hebben op de voorzijde van hun kroon het zegel van de Galactische Federatie.
Zij zijn namelijk tevens de locale voorzitters van deze Federatie voor de Aurorion Planeten Unie.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Bestuur
Alle duizenden gemeentes worden gelijkerwijze bestuurd, door één gemeentekoning en twee assistent-koningen.
En met zoveel ongenummerde assistent gemeentekoningen, gemeenteministers en assistenten als nodig is.
Bij kleine gemeentes zijn combifuncties toegestaan, tot in het uiterste geval via eenpersoonsbesturen.

De planeet is onderverdeeld in vier regio's. De regio Oost, ofwel Overig, met ongeveer 3 miljoen inwoners.
En in het westen de regio's Noord, met 3 miljoen, Midden , met 2 miljoen en Zuid, met circa 2 miljoen inwoners.
De regio's vormen eigenlijk geen aparte bestuurslaag. De besturen van hun grootste gemeentes zijn voorzitter.
Bij gemeenschappelijke belangen worden geregeld de regiogrenzen overschreden. Dit vormt totaal geen punt.
De regio Oost kent eigenlijk nauwelijks steden. Daar functioneert meestal de planetaire regering als regiobestuur.

Ministeries
•  Rabad: koningszaken, algemene zaken, interplanetaire contacten
•  Hàmbarad: leger, politie, justitie, beveiliging, burgerservice
•  Habòmbadad: internet, informatievoorziening, persoonsregistratie
•  Spoorwezen: reizigerstreinen, spoorwegen, stations, dienstregelingen
•  Wegverkeer: motorvoertuigen, fietsen, wegennet
•  Scheepvaart: schepen, waterwegen, havens, watersport
•  Ruimtevaart: ruimteschepen, ruimtehavens, douane
•  Onderwijs: universiteiten, scholen, vakopleidingen
•  Energie: elektriciteit, watervoorziening, riolering, afvaltransport
•  Krabad: industrie, mijnbouw, goederentransport, werkgelegenheid, financiën
•  Landbouw: akkerbouw, veeteelt, voedselbewerking, horeca
•  Architectuur: monumentenzorg, gevelharmonisatie, huisvesting
•  Welzijn: levenskwaliteit, gezondheidszorg, dierenwelzijn, natuurbeheer
•  Toerisme: cultuur, musea, muziek, beeldende kunst, theater, sport

Sommige taken worden naast planetair ook beheerd op regionaal, gemeentelijk en stadsdeel niveau.
Waar sectoren elkaar overlappen, werken ministeries intensief samen.
Op geprivatiseerde terreinen, verzorgt de overheid wetgeving en kwaliteitsbewaking.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Inspraak
Heeft Aurorion een militaire, communistische dictatuur? Qua opzet, per definitie wel, jazeker!
Aan de andere kant ken ik geen enkele samenleving, waarin elke individuele burger zo serieus wordt genomen.
Koningen, ministers, burgemeesters, wethouders en hun assistenten worden rechtstreeks door het volk gekozen.
Al hun profielen staan op Internet, compleet met hun rapportcijfers, medische en juridische voorgeschiedenissen.
De Auroriaanse politiek kun je mede daarom het beste omschrijven als  meritocratisch.

Op Aurorion hebben nooit politieke partijen bestaan. Aurorion is dus geen parlementaire democratie.
Overheidsfunctionarissen hebben bovenal een coördinerende taak. Uitvoering wordt geleid door commissies.
Voor elk project, bijvoorbeeld de renovatie van een woonwijk, wordt eerst een belangencommissie opgericht.
Voorlichting van alle potentieel belanghebbenden is de voornaamste taak van een dergelijke commissie.
Voor elk wissewasje krijgt iedereen per mail een uitnodiging om deel te nemen aan een online volksraadpleging.
Deelname is niet verplicht, integendeel. Het gaat op Aurorion vooral om stemmen van direct belanghebbenden.
Anoniem stemmen kun je er vergeten. Stemmen is: deelnemen aan online fora. Toelichting wordt gewaardeerd.
De ingevoerde data zijn door het gehele volk volledig te raadplegen, zodat fraude nagenoeg is uitgesloten.
Alle gegevens worden geanalyseerd door experts, die met naam en toenaam voor iedereen beschikbaar zijn.
Zodra het lokale volk uit alle beschikbare alternatieven heeft gekozen, wordt een projectcommissie opgericht.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Veiligheid
Aurorianen zorgen bijna overdreven voor aller veiligheid. Politie, leger en douane vormen één enkele organisatie.
Alles, behalve douane, functioneert op gemeenteniveau. Kazerne, politiebureau en stadhuis zitten in één gebouw.
Het maakt hierbij niet uit, of je aangifte doet voor geboorte, huwelijk, overlijden, vermissing of misdrijf.
Verder heb je op alle grote treinstations een servicebalie, waar je voor de meeste burgerzaken terecht kunt.

Hàmbarad betekent letterlijk: behorend tot de beschermingsbrug. Wapenbezit is voor iedere burger verboden.
Alle agentsoldaten zijn uitsluitend uitgerust met wapens, die geen enkele schade kunnen aanrichten.
Zelfs eten met mes en vork is verboden. Eten doe je maar met je handen en eventueel een zachte kunststof lepel.
Op Aurorion zijn het dus uitsluitend koks, die lange messen dragen. Dankzij hun speciale horecavergunning.

Toch zien de agentsoldaten er zwaarbewapend uit. Ze dragen een olijfgroen uniform en uivormige helm.
Op hun mobieltjes zit een radioverbinding voor noodgevallen. Met dit mobieltje kunnen ze ook de mobieltjes van
verdachten storen en versperringen uit trottoirs en/of muren laten komen, zodat arrestanten geen kant uit kunnen.
Eventueel schieten ze een vangnet over ze heen, zodat ze letterlijk, maar op een veilige manier, worden verstrikt.
Maar bovenal verlenen ze service. Ze zijn tevens gecertificeerd in toerisme, openbaar vervoer en automatisering.
Vraag je een agent naar de dichtstbijzijnde kapperszaak, dan loopt die hand in hand met jou daar naartoe.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Justitie
Op Aurorion wordt niet gestraft, want straffen wordt daar beschouwd als irrationele wraakneming.
Op Aurorion nemen experts  veiligheidsmaatregelen. Ten behoeve van alle directe en indirecte betrokkenen.
Zo ligt het voor de hand om bij rampzalige verkeersongevallen, het rijbewijs tot nader order in te trekken.
Bij financieel wanbeheer word je tijdelijk onder curatele gesteld. Elke maatregel wordt geregeld herbeoordeeld.
Voor een second opinion kun je terecht bij een andere gemeente. Voor hoger beroep bij het planetaire bestuur.

Op Aurorion gaat het om persoonlijke bevoegdheden en beperkingen, die in het wereldnetwerk worden beheerd.
Is bijvoorbeeld je rijbewijs ingetrokken, dan krijg je geen enkel motorvoertuig meer aan de praat.
Ben je voortvluchtig, dan worden alle functies van je mobieltje wereldwijd geblokkeerd, inclusief je bankrekening.
Je kunt dan nog naar de rimboe vluchten en van wilde vruchten leven, maar dan heb je zelfverbanning gepleegd.
En dan is het probleem voor de regering voorlopig afdoende opgelost. Opgeruimd staat netjes.

De overheid stelt alle benadeelden onmiddellijk volledig schadeloos. De schuldige krijgt een belastingverhoging.
Totdat de schuld volledig is afbetaald. Voortijdig aflossen is toegestaan. Ook is er een bonussysteem.
Als iemand zich verdienstelijk (heeft ge)maakt voor de planeet, dan krijgt die persoon een belastingkorting.

Er is ten oosten van de hoofdstad Ahúrabad een heropvoedingskamp, een grote stad met omringend platteland.
Daar kun je via cursussen opnieuw inburgeren, met een geleidelijk herstel van al je persoonlijke bevoegdheden.
De sfeer is daar zo goed, dat velen, na afronding van hun maatregel, er blijven werken of zelfs blijven wonen.
Het gebied heeft ook een rechtstreekse treinverbinding met het noordelijker gelegen mijnbouwgebied.
Bij hardnekkige problemen kan worden overgeplaatst naar andere planeten, uiteraard na interplanetair overleg.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Functioneringsgesprekken
Op Aurorion worden alle burgers en geregelde bezoekers van wieg tot graf (of vertrek) persoonlijk begeleid.
Door bijna alle betrokkenen wordt dit systeem buitengewoon gewaardeerd.
Zodra een baby is geboren, dan wordt die zo spoedig mogelijk, liefst met beide ouders, op het stadhuis verwacht.
Er wordt dan een persoonlijke website met databank aangemaakt, compleet met stamboom.
Het DNA-profiel wordt opgeslagen, evenals een 3D naakte lichaamsvideo en een 3D totale lichaamsscan.
Ook wordt een rekening geopend, waarop dagelijks het NMD (Netto Minimum Dagloon), 144 hur, wordt gestort.
Deze account wordt in eerste instantie door de ouders beheerd en dient vooralsnog als financiële reserve.

Naar gelang de bevindingen, maakt men vervolgafspraken. Een levenslang consultatiebureau met maatwerk.
Veel herbeoordelingsessies bestaan uit slechts een kort gesprek. Alles goed? Dan in principe dan en dan terug.
Bij ingrijpende veranderingen, zoals een misdrijf of een operatie, wordt een extra sessie ingelast.
Ingewikkeldere onderzoeken worden uitbesteed aan het gezondheidscentrum of aan de universiteit.
Bij elk overlijden wordt het lijk middels DNA-onderzoek geïdentificeerd en uitvoerig gescand.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Werk, school, gezin, recreatie
Voor werken zijn er op Aurorion – en trouwens in de gehele Aurorion Planeten Unie – geen leeftijdsgrenzen.
Er bestaan op deze planeten zelfs geen woorden voor kind of bejaarde, maar wel voor nakomeling of ouder.
Biologische en mentale ontwikkeling verschillen immers per levensvorm en per individu.
Kinderarbeid is er alom gebruikelijk en geldt daar als een essentieel onderdeel van het basisonderwijs.
Kinderen vinden werken leuk. Ze worden daarbij intensief begeleid. Al het werk wordt op het individu aangepast.
Werken is daar altijd gevarieerd en speels. En medisch, ergonomisch, psychisch en sociaal verantwoord.

Zo worden er tijdens evenementen rond de hoofdstad Ahúrabad, vaak extra treinen op de stadslijn ingezet.
Kleuters werken dan een paar rondjes als bestuurder/conducteur in miniuniform. Dit is volkomen veilig.
Hun functioneren wordt vervolgens geëvalueerd in het personeelsverblijf van station Ahúrabad Centrum.
De meesten krijgen na afloop van hun diensten het diploma  Stadslijn  uitgereikt. Prachtig vinden de kinderen dit.

Ook werken allen daar, totdat de dood erop volgt, desnoods slechts een paar minuten per dag vanuit hun sterfbed.
Bij alle functioneringsonderzoeken speelt de arbeidsgeschiktheid van de onderzochte personen een cruciale rol.

Gezinsleven, hoewel kameraadschappelijk, stelt op Aurorion weinig voor. Thuis is daar vooral een slaapplaats.
Eten doe je er op school, op het werk of in een van de vele kleine restaurants, waarvan enkele op treinstations.

Vrijwel alle kinderen – meisjes en jongens apart – zijn lid van een soort padvinderij.
Die voorziet grotendeels in hun behoeften aan avontuur, recreatie en morele opvoeding.

Aurorianen besteden hun vrije tijd vrijwel hetzelfde als aardse bewoners. Je went daar dus wel heel snel.
Ook Aurorianen gaan graag naar concerten, musea, pretparken en al het andere aardse, leerzame vermaak.
Vrijwel alle aardse sporten vind je er terug, al wordt daar meer gewandeld dan gerend.
Bij de vele balsporten worden nauwelijks rackets of sticks gebruikt. Ballen bedien je daar met hand en voet.
Individuele ontwikkeling speelt daar een veel grotere rol dan bij ons competitie.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Economie
De planetaire valuta is de hur, uit te spreken als 'hoer'.
Deze munt is ongeveer 35 eurocent waard, wordt niet onderverdeeld en bestaat uitsluitend in elektronische vorm.

Aurorion is niet kapitalistisch, maar zwaar communistisch. Er heeft nog nooit rente, inflatie of deflatie bestaan.
De burger heeft totaal geen omkijken naar het volautomatische belastingstelsel. Alles wordt er netto uitgekeerd.
Ieder individu heeft van wieg tot graf recht op het zogenaamde Netto Minimum Dagloon, 144 hur, wat best riant is.
Dit is ook het salaris van koningen en andere overheidswerkers. En de uitkering van totaal arbeidsongeschikten.

Wil je er rijk worden, dan kun je het beste in geprivatiseerde ondernemingen werken of een eigen bedrijf starten.
Toeristen krijgen een eenmalige overheidsgift van 144 hur. Hiermee leven de meesten dagenlang bourgondisch.
Toch gaan veel toeristen al na een paar dagen werken en goud geld verdienen.
Zo kun je honderden hur verdienen door even op de markt onbeholpen een aards liedje te zingen.
Na afloop van je vakantie kun je die account handhaven, maar de meesten doneren hun saldo aan Aurorion.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Koffiecultuur
Ik eindig deze pagina met een luchtig, typisch Auroriaans onderwerp, dat ook voor ons heel herkenbaar is.
Op Aurorion worden tientallen soorten bonen verbouwd, die veel weg hebben van onze aardse koffiebonen.
Die worden gedroogd en/of gebrand en verwerkt in dranken van diverse temperaturen, kleuren en smaken.
Toevoegingen zijn zeldzaam en meestal overbodig, of het moet een toefje Auroriaanse buffelmelk zijn.
Of een scheutje blauwe bijenhoning, geïmporteerd vanuit de planeten Mansira of Tiflis.

Elke koffie heeft eigenlijk voldoende smaak van zichzelf. Wij aardmensen proeven daar overal wel wat koffie uit.
Maar sommige Auroriaanse koffiesoorten zouden wij eerder soep, kruidenthee of frisdrank noemen.
Zo bestaat er chocokoffie, tomaatkoffie, doperwtkoffie en de ijskoude, mousserende citroenkoffie.
De zoete, roze geboortekoffie en de bittere, zwarte uitvaartkoffie. Vergaderkoffie en inslaapkoffie.
De peperdure, goudbruine koningskoffie wordt op exact 36° geserveerd en gezet van zongedroogde bonen.
Die prijs is mede zo hoog, omdat het op Aurorion vrijwel altijd totaal bewolkt is.
Die bonen worden gemalen in een geelachtige natuurstenen windkoffiemolen iets ten noordoosten van Ahúrabad.

Alle steden en dorpjes zijn bezaaid met allerlei koffiehuisjes. Men organiseert ook vele koffieproeverijen.
Elke gelegenheid heeft zijn eigen koffie. Elke koffie heeft zijn bijbehorende snacks en eigen servies.
Een beetje gezin heeft een eigen koffiekast, met diverse koffiesoorten en serviezen.
Je hebt bekers en glazen van allerlei maten, vormen, materialen en kleuren.
Elke beker heeft twee grote oren in een hoek van 120°, die je bij het drinken tegen je wangen behoort te houden.
De beker past op een rechthoekig blad van hetzelfde materiaal, waarop ook de bijpassende snack wordt gelegd.
Koffiedrinken doe je in complete stilte. Maar niemand zal het je kwalijk nemen, als je alle koffieregels overtreedt.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

     DISCLOSURE     –     Hemel en Aarde   liefdevol herenigd