Boven links
Boven derde boven
Boven derde onder
Boven rechts
Onder links
Onder midden
Onder rechts
Anura – Eenheid – Embleem van onze op 2012-03-20 opgerichte Lila Lelie Cluster Unie – Navlis Mastara
Albaran Zevenster Stelsel in conjunctie – gezien vanaf haar tweede ster Mokim
Ftiris paradijsvlinder – Transformatie
Onbewerkte profielfoto Micha Beuger – genomen door Spiley – 2011-05-28 – Amsterdam Vondelpark
Andromedanevel melkwegstelsel met onze Maan in correcte zichtverhouding vanaf Aarde – 2006-12-28
Locatie M31-Andromeda-nevel en M33-Driehoek-nevel in de gelijknamige sterrenbeelden gezien vanaf Aarde
Locatie Zon + Aarde in de Orion-arm en Albaran Zevenster Stelsel in de Scutum-arm van onze Melkweg
Index Pagina
A Vlinderdans A

www.buitenaards.net

◄ Index Website


Ascentie

▼ Toelichting
▼ Tabellen
▼ 3D werelden
▼ 4D werelden
▼ 5D werelden
▼ 6D werelden
▼ 7D en verder
▼ Beschermvelden
▼ Geschiedenis, agenda

Ascentie – opstijging – bestaat dankzij Descentie – afdaling.
Met ascentie gaan steeds meer fascinerende, complexe, caleidoscopische werelden open.
Dat onze planeet ascendeert, is niet uniek. De wijze waarop wel. Ik heb voldoende vergelijkingsmateriaal.
Het uitzonderlijke van onze ascentie blijkt ook uit het feit, dat de agenda daarvan continu wordt bijgesteld.  ►   Plejaden   Andromeda   Disclosure  
  ►   Disclosure – verslagen, beelden, geluiden  
  ►   Kosmische vrijheid – vrije incarnatie en excarnatie in eindeloos bewustzijn  

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Toelichting – Ascentie begint altijd met Descentie
Er bestaan zelfs christelijke religies, die verkondigen, dat wij uit slechts onze fysieke lichamen bestaan.
Vóór onze geboorte zouden wij er niet zijn geweest. Van descentie kan in dergelijke visies geen sprake zijn.
Wij kunnen dan hoogstens ascenderen, als er tenminste nog iets bewusts van ons overblijft na onze dood.
Volgens zulke paradigma's, verkeren levende wezens in processen van evolutie, ontwikkeling en vooruitgang.
Ik weet, dat ik vóór mijn geboorte bestond. Ik heb levendige herinnering aan andere levens, ook buitenaardse.
In sommige van die levens, was ik verder ontwikkeld, dan ik thans ben in mijn huidige aardse leven.
Ik ben dus duidelijk gedescendeerd. Ik ga er van uit, dat iedere ziel begint als een afsplitsing van Dé Bron.
Niet zozeer als een lineaire keten van incarnaties, maar meer als gelijktijdige incarnaties vanuit hogere zelven.
Die hogere zelven leven nog steeds in hogere sferen. Wij kunnen die hogere zelven uitbundig raadplegen.
Wij zijn die hogere zelven. Dit hoeven wij ons slechts bewust te worden. Ascentie hoeft dus geen tijd te vergen.

Het waarom en het wezen van descentie
Wat beweegt zielen in vredesnaam om de hemel te verlaten en af te dalen naar minder aangename toestanden?
Wel, hiervoor zijn toch vele redenen te bedenken. In de eerste plaats zijn zulke afdalingen, bijzondere ervaringen.
Wij kunnen waardevolle zaken, zoals fysieke lichamen, mee naar boven nemen. Wij kunnen missies vervullen.
Zoals kostbaarheden achterlaten of anderszins situaties verbeteren. Vaak betreft het combinaties van redenen.
Parelvissers blijven meestal slechts zo kort onder water, dat het verantwoord is om zonder uitrusting te duiken.
Voor andere missies, zijn wel degelijk materialen nodig, zoals een loodgordel om beneden te kunnen blijven.
Soms zelfs extra zuurstof. Of apparatuur om met het thuisfront te kunnen communiceren.

Ascentie vergelijken met bergbeklimmen
Er zijn vele manieren om de top van een berg te bereiken. Je kunt een vliegtuig of voertuig nemen. Of klimmen.
Klimmen kan via diverse routes. In een groep of alleen. Met of zonder uitrusting – zuurstof – of speciale techniek.
Het hangt verder af van je ervaring, je lichaamsbouw, je conditie, je humeur en omstandigheden, zoals het weer.
Er zijn uitsteeksels, waar je met handschoenen aan vanaf kunt glijden. Of die je blote handen kunnen verwonden.
Bij houvasten is het bijtijds loslaten even belangrijk als het vasthouden. Houvasten zijn altijd als tijdelijk bedoeld.
Ascentie is nog gevarieerder dan bergklimmen. Van vastomlijnde handboeken kan daarom geen sprake zijn.
Boeken als Bijbel en Koran zijn slechts hulpmiddelen. Zelfs om andersdenkenden de hersens mee in te slaan.
Houvasten, die ik op deze pagina beschrijf, zijn dan ook volkomen willekeurig. Ik ben dol op deze ascentieberg.
Ik heb hem dikwijls beklommen en afgedaald. Meestal alleen. En zonder uitrusting. Ik varieer verder graag.
Voor bergbeklimmen en voor ascentie moet je trouwens goed kunnen vasthouden en goed kunnen loslaten.

De term dimensie als graad van ascentie
Meest gebruikelijk, is spreken van een D voorafgegaan door een getal. Met D wordt dan dimensie bedoeld.
Nogal verwarrend. Ik reserveer de term dimensies liever voor haaks op elkaar staande meetkundige richtingen.
Dimensies zijn bijvoorbeeld lengte, breedte, hoogte en tijdsduur. De vijfde dimensie zou dan gevoelsdiepte zijn.
Dus niet diepte als verlengde van hoogte, maar loodrecht op alles, dus voor ons voorlopig niet waarneembaar.
Ik geef toe, dat onze 3D wereld inderdaad driedimensionaal is. Maar we zitten er in alle opzichten in gevangen.
We hebben wel voldoende ruimte, maar de meeste is voor onze primitieve transportsystemen onbereikbaar.
Onze huidige technologie is ontoereikend om ons voldoende snel tussen bewoonde planeten te vervoeren.
We zitten vooral muurvast in de tijd. Die gaat zelden volgens ons ritme, maar meestal te snel of te langzaam.
Processen verlopen altijd in een vaste volgorde en in een vast tempo, behalve in onze gedachten en dromen.
Daarin kunnen we willekeurig op tijdlijnen inhaken, zoals we een van tevoren opgenomen dvd kunnen afspelen.
Naarmate wij verder ascenderen, kunnen we vrijer spelen met tijdlijnen en processen. Leve het eeuwige Nu !
Zelfs over nu nog onherroepelijke processen, zoals veroudering en dood, worden wij dan meester.
Belangrijk is, dat de indeling in D per tijdperk, wereld, levensvorm en levensaspect behoorlijk kan verschillen.
Zo kunnen de huidige aardse mensen ziek worden in 3D en 4D, maar niet in 5D en hoeven niet te sterven in 6D.
Albaran reptilianen kennen geen ziekte, ook niet in 3D, maar uitsluitend de toestanden gezond of dood.
Zelfs voor hun maximale levensduur maakt het niet uit, of ze in 3D, 4D of 5D verkeren. 6D maakt ze onsterfelijk.
Alle D-niveaus zijn ook nog eens onderverdeeld in subniveaus, met ook nog verschillende aantallen per aspect.
Zo kan in een bepaalde wereld, in een bepaald tijdperk, veiligheid meer niveaus hebben dan economie.
Onze Aarde vormt wat al deze kwesties betreft, in vrijwel alle opzichten een uitzondering.
Gemakshalve spreek ik slechts van hoog of laag, zonder subniveaus nummers of namen te geven.

De term frequentie als graad van ascentie
Frequentie is snelheid van trilling en is omgekeerd evenredig aan de golflengte van bijvoorbeeld geluid of licht.
Bij elke bepaalde frequentie hoort een bepaalde golflengte en die vertegenwoordigt een bepaalde toon of kleur.
Hoe hoger de frequentie, hoe korter de golflengte en hoe hoger de toon. Een octaaf telt zeven hoofdtonen.
Bij verdubbeling van de frequentie, krijg je dezelfde toon, bijvoorbeeld de C, maar dan een octaaf hoger.
Wat wij horen, is meestal niet slechts één, maar meer frequenties. Dus akkoorden, zelfs complete symfonieën.
In wezen bestaan er geen goede of foute tonen. Wel dissonanten, ook opzettelijke, die vaak heel mooi klinken.
Zelfs valse tonen, bijvoorbeeld bij zwevende orgelregisters, die dan celeste – dus hemels – worden genoemd.
Bij de regenboog onderscheiden wij zeven hoofdkleuren, van rood – laagfrequent, tot violet – hoogfrequent.
Op violet volgt weer rood, dus er bestaan blijkbaar ook octaven van licht, al kunnen wij daar slechts één van zien.
Wonderlijk, worden alle kleuren in onze netvliezen niet uit zeven, maar uit slechts drie primaire kleuren gevormd.
Onze zichtbare wereld bestaat uit complexe hologrammen van kleuren en vormen, die voortdurend veranderen.
En ons beleving verkeert van aspect tot aspect en van moment tot moment op verschillende ascentieniveaus.
Wat en hoe wij dat waarnemen, hangt niet alleen van de objecten af, maar ook van onze zintuigen en bewustzijn.
Belangrijk is, dat als je een bepaalde frequentie kent, dat dan niet automatisch die hele D-wereld vastligt.
Want al die aspecten zijn in principe onafhankelijke parameters, hoewel ze elkaar onderling kunnen beïnvloeden.
Zo zegt iemands schoenmaat niets over de haarkleur, maar donker haar en bruine ogen gaan wel vaker samen.

Andere manieren om graden van ascentie te benoemen
Er bestaat eigenlijk geen afdoende methode om ascentie te beschrijven, want ascentie is nieuw in onze wereld.
Je zou kunnen spreken van sferen, lagen of dichtheden. Maar geen enkel systeem dekt de werkelijkheid volledig.
Alleen al vanwege deze spraakverwarring, verheug ik mij op de invoering van Cluster Voertaal op deze Aarde.
Ascentie heeft ook te maken met planetaire besturingssystemen, zoals wij Windows 7 en Windows 10 kennen.
Bij ascentie wordt meestal gesproken over hoog versus laag, maar correcter is centraal versus perifeer.
Hoe centraler, hoe dichter bij Dé Bron. Hoe verder naar de periferie, hoe verder verwijderd van Dé Bron.
Onze Aarde bevindt zich vrij perifeer in onze Melkweg, namelijk op ruim de helft van onze galactische diameter.
En wel bij het einde van de Orion-arm, een van beide korte spiraalarmen. De Melkweg heeft ook lange armen.
Bijna alle sterrenbeelden en andere met het blote oog zichtbare hemellichamen, bevinden zich op de Orion-arm.
Die vertegenwoordigt dus het overgrote deel van onze fysiek waarneembare Kosmos.

Uit wie bestaat ons ascentie team?
Wij hoeven dit ascentieproces niet alléén te doorlopen, maar het gaat vooral om ons, dus het grondpersoneel.
Cruciaal voor ieders missie en ascentie, is hechte verbondenheid met onze hogere zelven en met Dé Bron.
Overledenen – vooral bekenden – kunnen ons vanuit hun niet-fysieke tussenbestanen bijstaan, zij het beperkt.
Bevrijd van je sterfelijke hologram, kun je verrassende overzichten krijgen, maar ook veel onmisbaars vergeten.
Bovendien verlost de dood je niet automatisch van al je problemen en van je nare emoties en karaktertrekken.
Wat dit betreft, bieden geascendeerde meesters m/v – met hun overstijgende ervaringen – ons meer zekerheid.
Engelen zijn nooit gedescendeerd en hebben geen fysieke lichamen en ook geen persoonlijkheden zoals wij.
Vandaar, dat je van hen geen namen tegenkomt, maar wel functies als cherubijnen, serafijnen en andere -ijnen.
Zij staan te popelen om ons te helpen, maar ze hebben in sommige aardse zaken weinig ervaring en/of inzicht.
Vreemd genoeg hebben aartsengelen dit wel. Ook hebben die markante persoonlijkheden, al zijn ze wellicht nog
nooit sterfelijk geïncarneerd. Ondanks hun specialisatie, zijn ze trouwens voldoende deskundig op elkaars terrein.
Ook elementalen, ofwel natuurwezens, staan voor ons klaar. Evenals bewoners van de binnenkant van de Aarde.
En tientallen buitenaardse beschavingen, zowel van mensachtigen als van andersoortige intelligente wezens.
Commandand Aštar is een buitenaardse geascendeerde meester, toegewijd aan onze Galactische Federatie.

Wat houdt de massale transformatie van onze Aarde in?
•  Massale bewustzijnsverschuiving vanuit 3D naar 5D en verder, kortom ascentie naar Eenheidsbewustzijn
•  Integratie van wetenschap, religie en het alledaagse tot een meer gemeenschappelijke belevingswereld
•  Integratie van waken en dromen, levend en dood, denken en manifesteren
•  Vrije toegang tot Interplanetair Internet, snelle ruimtevaart en andere hypertechnologie
•  Vrije omgang met natuurwezens, engelen, binnenaardse, buitenaardse en andersoortige intelligente wezens
•  Vreedzaam en liefdevol samenleven van alle levensvormen met elkaar en hun leefomgeving
•  Uiteindelijk nooit meer ziekten, handicaps, dood, armoede en isolement
•  Nog veel meer, wat onze stoutste verwachtingen overtreft

Waardoor vindt deze transformatie plaats?
•  Diverse onvermijdelijke natuurkundige invloeden – met als overbekend omslagpunt 2012-12-21
•  Liefdevolle assistentie door engelen, binnenaardse, buitenaardse en andere tot nu verborgen wezens
•  Onze eigen keuzes, voorbereiding en inzet – met veel invloed op tempo en soepelheid van deze processen
•  Volgens het meest actuele beleid, gaat zoveel mogelijk vanuit de Oude Wereld mee naar de Nieuwe Wereld

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Tabellen – summier en onder voorbehoud
Van de bovenste tabel had ik de lagere dimensies eerst uit andere bronnen gekopieerd, hoewel hun specificatie
voor mij hier en daar onjuist aanvoelde. Het rijk der elementalen komt mij eerder over als 4D of 5D dan als 2D.
1D en 2D zijn trouwens zowel wetenschappelijk als spiritueel gezien onleefbaar. Dit zijn dan ook geen werelden.
Hoe hoger D, hoe zelfstandiger, onsterfelijker en hoe hechter verbonden met eenheidsbewustzijn.
Verder worden wij – heel belangrijk – dan steeds vrijer van gedwongen tijdlijnen.1 D   
2 D   
3 D   
4 D   
5 D   
6 D   
7 D   
8 D   
9 D   
10 D   
11 D   
12 D   
13 D   
14 D   
15 D   
Zwaartekracht, ijzerkristallen, kern van de Aarde
Rasters, leylijnen, vortices en andere energetische infrastructuur
Onze bekende wereld van dualiteit en oorlog
Onze astrale werelden van dromen en niet-fysiek tussenbestaan, elementalen, archetypen, Annunaki
Creativiteit, liefde, plaatsgebonden en tijdsgebonden eenheidsbewustzijn, Plejaden
Morfogenetische velden, sacrale geometrie, fysieke onsterfelijkheid, Arcturus, Sirius
Galactische informatie-uitwisseling, Akasha Kronieken
Kosmische orde, Galactische Federatie, Orion-arm van de Melkweg, regionaal galactisch bewustzijn
Kern van onze Melkweg, Hunab Ku, Albaran Zevenster Stelsel, galactisch bewustzijn
Andromedanevel sterrenstelsel, cluster bewustzijn
Virgo supercluster, supercluster bewustzijn
Vooralsnog naamloze tussenlaag, nog ruimer intergalactisch bewustzijn
Ons Universum, universeel bewustzijn
Ons superuniversum, superuniverseel bewustzijn
Ieders thuisuniversum, eenheidsbewustzijn, nog verder: De Bron

 
Tijdbeleving
Bestuur
Religie
Communicatie
Informatie
Vredigheid
Bescherming Gezondheid
Ecosysteem
Economie
Nieuwetijds-kk
3D werelden
Lineair
Dictatuur
Geestelijkheid
Babylonisch
Media, misleiding
Oorlog
Vogelvrij
Regulier
Competitie
Kapitalisme
Gewone kinderen
4D werelden
Cyclisch
Democratie
Goeroe, medium
Voertalen
Internet
Vrede
Individueel
Natuurlijk
Respect
Socialisme
Indigokinderen
5D werelden
Veel vrijer
Begeleiding
Verbondenheid
Cluster Voertaal
Vrije uitwisseling
Liefde
Uitstroomschild
Zelfzorg
Vegetarisme
Overvloed
Zonnenkinderen
6D werelden
Nog vrijer
Eigen kracht
Verbondenheid
Telepathie
Vrije uitwisseling
Eenheid
Individueel
Onsterfelijkheid
Lichtvoeding
Vrije creatie
Kristalkinderen
7D en verder
Eeuwig Nu
Eigen kracht
Verbondenheid
Turbotelepathie
Akasha Kroniek
Eenheid
Overbodig
Onsterfelijkheid
Lichtvoeding
Vrije creatie
Sterrenkinderen

Nog officiële oude naam
Andromedanevel Unie
Galactische Federatie
Driehoeknevel Unie

Nog niet officiële nieuwe naam
Lila Lelie Sterrenstelsel Unie
Zilvergouden Roos Sterrenstelsel Unie
Smaragdgroene Palmbloem Sterrenstelsel Unie

Cluster Voertaal
Navlis Ástara
Nemfis Ástara
Munyis Ástara

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

3D werelden – oorlog
Afdalen naar 3D werelden van dualiteit en isolatie, doe je doelbewust, om dankzij te ervaren wat je niet bent.
Beter te beseffen wat je wel bent. Namelijk een goddelijk wezen van liefde. Niet alle zielen hoeven af te dalen.
Slecht wie hier geschikt voor zijn. Anderen profiteren mee van de ervaring. Je hoeft niet alles zelf mee te maken.
In een 3D wereld maak je tevens kennis met duistere spelletjes – of correcter – spelletjes van licht en duisternis.
Totdat je alle facetten hebt leren beheersen. Daarna kun je met gerust hart ascenderen naar volgende niveaus.
Zo leer je schaken. Zowel met wit als met zwart. Soms win je. Soms verlies je. Maar iedereen speelt wel eerlijk.
Ik heb andere 3D werelden leren kennen. We wisten, wat we deden. En wie met wit en wie met zwart speelden.
De meeste 3D planeten hadden contact met andere planeten, dus kenden ze minder isolement dan de Aarde.
Sommige 3D werelden hadden zelfs geen ziektes. Bijvoorbeeld alle werelden van de Albaran reptilianen.
Ziekte hoort trouwens typisch bij de – vooral aardse – mens en zijn getemde dieren en gekweekte planten.

Spelen op Aarde is free fight
Onze Aarde is echt anders. Ik heb nergens zoveel verwarring meegemaakt als hier. En dat is zo bedoeld ook.
Op Aarde zijn wij in 3D, fysiek geproken, volgelvrij. Of we moeten de beschikking hebben over lijfwacht of leger.
Een gezond lichaam is al uiterst complex qua bouw en werking. Al kunnen hogere wezens zoiets nog bevatten.
Maar met al die ziektes en handicaps erbij, gaat het echt boven ieders pet. Zo gaat het er toe in onze wereld.
Niet alleen worden hier de gemeenste spelletjes gespeeld, er wordt ook vals gespeeld en spelen gesaboteerd.
Je leert zogenaamd schaken, maar het blijkt dammen te zijn. Uiteraard wordt er vals gespeeld. Als je niet kijkt.
Er worden stiekem stukken van je bord gepikt. Borden worden omgegooid of belanden zelfs in de open haard.
Op Aarde moordt de politie. Beroven banken hun klanten. Liegen de media. Houden scholen leerlingen dom.
Maken dokters je ziek. Vervreemden geestelijken je van God. Liefst door te dreigen met hel en verdoemenis.
Priesters zegenen de wapens van beide oorlogvoerende partijen. Wit heet wit of zwart. Zwart heet zwart of wit.
Dat we niet meer weten, wie en wat wij zelf zijn, gebeurt op alle 3D werelden, want zo werkt 3D nu eenmaal.
3D wereden hebben ook veel moois en nobels, zoals meesterschap, heldenmoed en opofferende liefde.

De missie van Odysseus versus onze huidige missie
Onze aardse mythologieën bevatten verslagen van helden, die een reeks bijna onmogelijke opdrachten vervulden.
Ik geef toe, dat zij daarbij levensgevaarlijke situaties trotseerden, die ook het uiterste aan vindingrijkheid vergden.
Aan de andere kant was hun eisenpakket altijd heel concreet en overzichtelijk. Zo haalde Odysseus van een stel
bijlen de steel af, ramde die bijlenijzers op een rij in een tafelblad en schoot een pijl door al die bijlenogen heen.
Wat waren wij als tieners verwonderd over zulk professioneel boogschietwerk. Wat knap! Dat zou ik niet kunnen!
Nou, dat kan meevallen. Misschien waren die ogen wel tien centimeter breed. En we weten niet, wat we kunnen.
Ik kan mij nu niet meer voorstellen, dat ik een leeg wijnglas op mijn hoofd zet, zonder dat dit meteen kapot valt.
Jaren terug tijdens een maaltijd op Cyprus, danste een vrouw met een stapel volle wijnglazen op haar hoofd.
Ik had toen al zoveel wijn op, dat mijn verstand op nul stond en ik ook letterlijk een paar glaasjes op wilde hebben.
Het lukte mij om met een glas of vier te dansen, zonder die vast te houden of ook maar een druppel te morsen.
Onze missie als lichtwerker gaat al dit soort kunstwerken verre te boven. Als we al weten, dat we op missie zijn.
We stoeien met ongrijpbare, abstracte concepten. We werken met onbegrijpbare, elektronische apparatuur.
Ik geef toe, dat ik in het kader van mijn lichtwerk altijd veilig ben. Mijn werk wordt zelfs nooit belachelijk gemaakt.
Laat staan, dat ik bang ben om krankzinnig te worden verklaard. Dit zijn geen waanideeën. Dit is juist integratie.

Aarde verkeert in extreme verwarring en isolement
Het meest verraderlijke van onze Aarde is , dat wij zijn gaan denken, dat deze toestand normaal is en zo hoort.
We hebben immers geen vergelijkingsmaterialen – meer. Wij kunnen slechts de materiële wereld waarnemen.
Wij zien, horen en voelen geen elfen en kabouters – meer. De Binnenaarde is hermetisch voor ons afgesloten.
De oppervlakten van Venus en Mars hebben geen materiële beschaving – meer. Wie weet zelfs nooit gehad.
Zelfs de meest dichtbije, mogelijk bewoonde, andere planeten staan onbereikbaar ver van ons verwijderd.
Bestaan engelen en goden? De meesten weten dit niet, want slechts enkelen beweren, dat ze die waarnemen.
Sommigen van ons volgen die beweringen van anderen in allerlei maten van slaafsheid. Dit noemen we religie.
Zijn wij alleen maar ons lichaam? Ook hierover zijn de meningen hopeloos verdeeld, zelfs onder gelovigen.
Maar deze toestand begint al wat te veranderen. Aarde verkeert ook niet meer volledig in 3D. Wij ascenderen!

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

4D werelden – vrede
Verreweg de meeste fysieke werelden, die ik heb leren kennen in onze Melkweg, verkeren in 4D sfeer.
Het zijn stuk voor stuk vreedzame hemellichamen, waar je eigen lijf en je eigendommen voldoende veilig zijn.
In laag 4D kan die veiligheid nog preventief met wapens worden afgedwongen, maar hoog 4D is wapenvrij.
Als er in een 4D wereld al vlees wordt gegeten, dan worden dieren menselijk behandeld en pijnloos gedood.
Liefde is daar niet altijd verplicht, maar al hun bewoners bejegenen elkaar met respect en vriendelijkheid.
Er wordt ook zorgvuldig omgegaan met de leefomgeving en het culturele erfgoed. Hun economie is eerlijk.
Handicaps en ziektes komen er nauwelijks voor en worden dan steeds met natuurlijke middelen behandeld.
Werelden in 4D zijn in alle opzichten schoon en aangenaam om te verblijven. Gaan wij dus voor een 4D Aarde?
Aarde heeft immers sinds de val van Atlantis – dus zo'n 13.000 jaar – geen massaal fysiek 4D meer gekend.

4D op Aarde is een verhaal apart
Men zegt, dat 4D niet fysiek materieel is, maar astraal. De Aarde zou meteen van 3D naar 5D ascenderen.
Experts beweren zelfs, dat fysieke materie uitsluitend behoort bij de oneven dimensies, zoals bij 3D en 5D.
Tot ons 4D behoren onze dromen en hiernamaalsen. Deze werelden zijn sterk gefragmenteerd en individueel.
Dit hiernamaalssysteem kun je vergelijken met een stapel vloeistoffen van verschillende soortelijke massa.
Zodra je sterft, werp je als het ware de loodgordel van je fysieke lichaam af en stijg je op tot een bepaald niveau.
Tot welk oppervlak, hangt af van het gewicht van je ziel. Net als bij een heksenwaag, maar dan omgekeerd.
Word je gewogen en te zwaar bevonden, dan ga je niet naar de hemel, maar naar de hel. Volgens dit model.
Slechts door inspanning en/of transformatie kun je – en vaak nog slechts tijdelijk – een ander niveau bereiken.
Frappante bevinding. Het verschil tussen een stervende en een lijk bleek 21 gram te zijn. Zoveel weegt een ziel.
In feite is de Aarde haar fysiek materiële 4D verloren. Net als blijkbaar bij Venus en Mars met hun 3D gebeurde.
Ons overgebleven 4D werd gehyperfragmenteerd en vrijwel onbereikbaar voor onze 3D samenleving.
Net als akkoorden, die zoveel tonen zijn kwijtgeraakt, dat hun toonsoorten onherkenbaar zijn geworden.
En deze catastrofe maakte onze verwarring en isolement compleet en vrijwel ondraaglijk.

Ons aardse 4D drama
Terwijl fysiek 4D duidelijk hoogstaander is dan 3D, zakten op Aarde sommige astrale sferen ver onder de 3D.
De meeste fysieke aardbewoners konden geen astrale werelden waarnemen en hadden daarop dus geen grip.
Sommige astrale wezens hadden wel enig overzicht over die gefragmenteerde en individuele astrale werelden.
Via paranormale contactpersonen, speelden astralen de mensen tegen elkaar uit met allerlei absurde leugens.
Van het niet bestaan van de ziel tot het eeuwig branden in de hel. Dat zijn dualiteits spelletjes in het kwadraat!
De hel op Aarde berust in mindere mate op creaties door haar eigen bewoners, dan op astrale machtsspelletjes.
Sommige lichtwerkers beweren, dat 4D nog erger gepolariseerd is dan 3D. Dit geldt zeker voor de Oude Aarde.
Die was in feite het toppunt van ongeaardheid, dat wil zeggen, totaal losgeslagen van haar fysieke grondtonen.
Als je zo erg zweeft, val je hopeloos te pletter op waanideeën. Dit veroorzaakt ernstige imagoschade voor 4D.
Begrijp me goed, ik blijf, in dankbaarheid, loyaal aan de vreedzame 4D werelden, waarop ik ben grootgebracht.
Maar ik distantieer mij grotendeels van de 4D manieren om het ascentieproces van onze Aarde te benaderen.
Machtshebbers die anderen voorschrijven, wat en hoe ze moeten geloven en leven, is niet mijn stijl.

Bescherming in 4D werelden
Vanouds genoten 4D vredesplaneten, militaire bescherming door de Galactische Federatie tegen 3D vijanden.
In onze nieuwe wereld werkt dit iets anders, want bij ons lopen 3D en 4D vooralsnog volkomen door elkaar heen.
Op onze huidige Aarde wordt iedere 4D persoon, individueel beschermd en wel op ontelbare manieren.
Beschermengelen, visualisaties, affirmaties, diverse aurabeschermende methoden en middelen, enzovoort.
Sinds 2013-05-03 is Nederland officieel 4D gebied. Hiertoe worden niet onze overzeese rijksdelen gerekend.
Verder werkt de Galactische Federatie liever met ons nieuwe koningspaar dan met onze parlementaire regering.
Zelfs binnen een week bemerkte ik duidelijke verschillen qua veiligheid en sfeer tussen Nederland en België.
Maar het is in ons aller belang, dat ook onze buurlanden volop blijven ascenderen. Europa is een open structuur.
Update 2013-09-23. Een aanzienlijk deel van Europa is thans officieel 4D, inclusief België en Duitsland.

Onze onverwachte en unieke 4D overgangsperiode
Eigenlijk is deze overgangsperiode niet zo onverwacht en is zij al enkele decennia of eeuwen aan de gang.
Met nieuwe, verlichtere religies, zoals de vrije Antroposofie en het toch behoorlijk hiërarchische Mormonisme.
Steeds meer mensen manifesteren paranormale vermogens. De eerste generatie nieuwetijdskinderen kwam.
Deze, inmiddels volwassen Indigokinderen, zijn vrij chaotisch, maar hielpen oude machtstructuren los te weken.
New Age werd geboren. Een nieuwe, toegankelijkere spiritualiteit, maar met nog aardig wat afhankelijkheden.
4D kent goeroes, channeling, meditatie, yoga, numerologie en andere methodes, stenen en andere middelen.
Je moet wel van heel goeden huize komen om bij dit overvloedige aanbod je authenticiteit te manifesteren.
Maar we zijn met dit alles wel van de hel in de hemel aan het komen. Het is alle moeite ruimschoots waard.
Wereldvrede, veilige samenleving en Internet, betrouwbare media en disclosure worden nu wel uiterst urgent.

Disclosure is pas compleet, zodra alle maskers zijn afgegaan
Gaan we de Cabal, de Illuminati – de Verlichten, Lucifer – lucifers doven we na hun nuttige werk – ontmaskeren?
In 3D leken dat figuren, die het beste met ons voorhadden. In 4D bleken dat schurken, die ons hadden bedrogen.
Maar daaronder zitten nog 5D maskers, waaronder weer liefdevolle zielen schuilen. Enzovoort, enzovoort.
Zodra alle maskers zijn verdwenen, zien we uitsluitend nog Die Ene, die wij allen zijn. Dat is pas echt Disclosure!
Het is in ieders belang, dat zoveel mogelijk wezens nu, zo ver en zo vlug mogelijk ascenderen.

Onderscheidingsvermogen tussen 4D en 5D is cruciaal
De laatste tijd worden we overstelpt met beschrijvingen van fascinerende andere beschavingen.
Velen beschouwen Atlantis als een verloren aards paradijs, maar ik heb daar toch serieuze bedenkingen over.
Met al mijn waardering trouwens, was Atlantis verre van ideaal. En zeker niet 5D, maar – hoogstens hoog – 4D.
Ook de Plejadische beschavingen, zoals beschreven door Billy Meier, waren zeker niet 5D, maar – volgens mijn
ervaringen – ergens halverwege 4D. Je hoeft hier niet in te trappen! De auteurs overdonderen je met exotische
technologieën en allerlei abstractheden, zodat zelfs universitair afgestudeerde intellectuelen de moed al gauw
laten zakken om dit alles nog verder te volgen. Er worden gebouwen beschreven, zo groot en luxe, zoals we ons
amper kunnen voorstellen, met computergestuurde voorzieningen, die zelfs experts ver boven de pet gaan.
Bewoners worden onderricht door meesters, die zo hoog staan en zoveel licht geven, dat je moet uitkijken om
niet door hun straling te worden verbrand. Uiteraard moeten die meesters zich opofferen, door hun frequentie
voor ons zo te verlagen, dat zij daar zelfs lichamelijk pijn door lijden. Mensen worden in klassen onderverdeeld.
De meest ontwikkelden hebben de lichtste huidskleur. Bijna iedereen draagt prachtige kleren in zulke werelden.
Kortom, 4D komt bij mij voornamelijk over als elitaire, imponerende, uiterlijke glamour en glitter. Niet mijn stijl.
Er wordt vlees gegeten en er wordt zelfs uitgelegd, waarom we niet helemaal zonder vlees kunnen leven.
Daar is ook geneeskunde, want ziekte hoort nu eenmaal bij elke wereld. Dus, hoezo paradijswerelden?
Alle vroegere 4D beschavingen, die ik heb gekend, zijn vooral verloren gegaan door verval van binnenuit.
Terwijl de meeste, mij bekende, 5D beschavingen, van buitenaf werden verwoest.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

5D werelden – eenheidsbewustzijn, gebonden aan tijd en plaats
Zonnenkinderen, vernoemd naar de Zeven Zonnen, met geboortegolf eind vorige eeuw, vertegenwoordigen 5D.
In tegenstelling tot Indigokinderen, zijn zij zeer ordelijk, goed geaard en – tenzij getraumatiseerd – super sociaal.
Fysieke 5D werelden zijn paradijzen van geluk en schoonheid. Zie de desbetreffende pagina's op deze website.
Hun voornaamste kenmerk is de overvloedige liefde tussen alle bewoners. Ofwel planetair eenheidsbewustzijn.
Vegetarisme is regel in fysiek 5D. Geen enkel levend wezen wordt gekweld of beschadigd, laat staan gedood.
Lam en leeuw zijn bevriend. Dieren en mensen communiceren perfect, zodat ieders veiligheid is gewaarborgd.
Bomen worden niet gekapt, maar verplaatst. Snoeien en vruchten plukken, zijn als knippen van haren en nagels.
Ziekten en handicaps komen niet voor. Ongemakken worden door zelfzorg verholpen, bijvoorbeeld met kruiden.
De dood is een soepele overgang en wordt tijdig aangekondigd. 5D wezens vertonen een hemelse schoonheid.
Het klimaat is aangenaam en het weer is van moment tot moment afgestemd op de behoeften van de bewoners.
De materie van 5D planeten geeft licht en wel bijna zo stralend als dat van sterren.

Oude 5D paradijzen
Fysieke 5D werelden zijn in onze Melkweg tot nu toe zeldzaam, maar in de Andromedanevel als vanouds regel.
Šolám in het Albaran stelsel was een van onze eerste. Deze planeet werd nieuw ingericht door 14 onsterfelijke
Andromedanevel meesters m/v en voorzien van een nieuw ontwikkelde levensvorm, waarin wij reïncarneerden.
Vanuit aardachtige mensen op 4D planeten, waar wij 5D levensstijl verworven met assistentie van die meesters.
Na vrij korte tijd werd de bevolking uitgeroeid door reptilianen, terwijl de toenmalige Galactische Federatie
– lees Orion – de andere kant uit keek. Ook de latere paradijsplaneet Ronak – een kolonie – werd uitgeroeid.
Geen enkele fysieke 5D wereld heeft het in onze Melkweg lang uitgehouden. Onze aardse Hof van Eden viel in
één klap van 5D naar 3D, compleet met een broedermoord. Kennelijk was onze tijd nog niet rijp voor fysiek 5D.

En dan lukt het in onze Melkweg ineens wel
Sinds vorige eeuw en vooral de laatste paar jaren waait er een frisse wind door onze Galactische Federatie.
Die is intergalactisch – vooral met de Andromedanevel – gaan samenwerken en heeft zich explosief uitgebreid.
De Federatie wordt nu door de Spirituele Hiërarchie erkend als officieel coördinerend gezag van onze Melkweg.
Zij zijn nu enorm pro-paradijs. Sinds 2012 krijgen wij steeds meer fysieke 5D werelden, onder andere in Albaran.
Deze planeten ascenderen, tegelijk met al hun oorspronkelijke bewoners, massaal vanuit hoog 4D naar laag 5D.
Kurâniërs ascendeerden zodra ze stopten met vis eten. Reptilianen hoeven alleen maar vegetariër te worden.
Dit is natuurlijk een enorme stimulans voor ons, maar op onze wereld zal dit proces toch anders gaan verlopen.
Aarde is namelijk hopeloos weggezonken in 3D en isolement, dus er valt eerst nog wel een en ander te regelen.
Zie voor een actuele agenda, de slotparagraaf van deze webpagina.

Ecosystemen in 5D paradijswereden
Lam en leeuw grazen dan tezamen, staat in onze Bijbel. Maar moeten er schadelijke levensvormen verdwijnen?
Wel, muggen zullen in ieder geval weg moeten, zei een collega lichtwerker. Ik nam daarna de proef op de som.
Meestal viel ik stevig in de prijzen. Slapeloze nachten van luid gezoem in mijn tent. De andere dag vol jeukbulten.
Ik sprak een mug telepathisch toe en zei, dat ze wel mijn bloed mochten drinken, maar zonder mij kwaad te doen.
Ik voelde een scherp steekje. De mug bleef een paar minuten op mijn been zitten en vloog vrijwel geluidloos weg.
Sindsdien geniet ik ook in muggenrijke omgevingen een goede nachtrust en heb ik geen jeukbulten meer gehad.
Ik ben nog nooit door een wesp gestoken. Op ons schip in Turkije hadden we een plaag van vleesetende wespen.
Die zien er precies zo uit als onze zoetekauwen, maar ze zagen stukjes uit plakjes worst en vliegen hiermee weg.
Het was een naturistische cruise, dus de mannen waren bang, dat ze op de verkeerde worst zouden gaan zitten.
Liefdevol verwelkomde ik een wesp, die meteen naar mijn tenen vloog en overtollig eelt begon af te zagen.
Ook verwijderde die een verdikt stuk nagel, dat ik er met mijn tang niet af kreeg en vloog daarmee naar het nest.
Naast huidschilfer knabbelvisjes, hebben we nu ook al pedicurende wespen, zei onze gastvrouwe Amanda.
In onze darmen leven soms coli bacteriën, waaraan je dood kunt gaan, maar er zijn ook nuttige e coli soorten.
De heelwording van ons ecosysteem zal velen met stomme verbazing slaan. Wonderen bestaan echt.

Bescherming in oude 5D werelden
Bij het oprichten van de eerste paradijsplaneten zijn onnodige fouten gemaakt, zeg maar, sabotages gepleegd.
De Federatie verplichtte ons tot koningschap, monogame voortplanting en andere niet bij 5D passende zaken.
Voornaamste misser was, dat de Federatie ons de bescherming weigerde, die zij hun 4D werelden wel gaven.
Wijzelf uiteraard – en onze hoogtechnologische bondgenoten – tevens onze scheppers – waren ongewapend.
Onze gewapende bondgenoten hadden nog geen ruimtevaart. Beschermvelden kende onze Melkweg nog niet.

Bescherming in nieuwe 5D werelden
Alle nieuwe paradijsplaneten hebben yang-grensschillen buiten hun dampkring en binnen of buiten satelliebanen.
Aarde heeft 6D schillen, maar die werken nog als 3D-4D yin-grensschillen. Wij ascenderen namelijk asynchroon.
Dat wil zeggen, dat er eerst 5D gebiedjes zullen worden opgericht. Die krijgen dan geen schillen, maar koepels.
De ecosystemen van 3D en 4D zijn wellicht in wezen gelijk, maar dat van 5D is paradijselijk, dus totaal anders.
Ieder 5D ecosysteem dient dan ook zorgvuldig te worden geïsoleerd van alle omringende 3D en 4D systemen.
Stel dat in 2014 bij ons de Oostvaardersplassen als 5D gebied worden ingericht, hetgeen trouwens haalbaar is.
Over dat terrein wordt dan een yang-grenskoepel geplaatst. Nee, niet met hijskranen of andere werktuigen.
Er kan dan geen vliegtuig in dit natuurgebied landen of neerstorten. Roofzuchtige vogels dringen daar niet door.
Dieren of mensen, die willen jagen of vissen of andere niet passende intenties hebben, kunnen niet naar binnen.
Die voelen zich, naarmate ze het 5D gebied naderen, steeds naarder worden, zodat ze omkeren of ascenderen.
Als je er loopt, voel je duidelijk het verschil tussen 4D en 5D. Ook voel je de bufferzone en de gradiënt daarvan.

Impressie van een aards 5D gebied – Oostvaarders Paradijs
Een snelle, zekere manier om in 5D bewustzijn te komen, is mij levendig Oostvaarders Paradijs voor te stellen.
Het maakt daarbij niet uit, wanneer, waar en hoe op Aarde de eerste paradijsgebieden worden verwezenlijkt.
Mijn dagdromen brengen mij niet alleen in 5D, maar dragen tevens bij aan de co-creatie van aardse 5D zones.
Ik visualiseer geascendeerde leeuwen en tijgers, die samen met heckrunderen, konikpaarden en reeën grazen.
En tussen Almere en Lelystad een hoger gelegen, kristallijn intergalactisch ontmoeingscentrum met ruimtehaven.
Met ecoducten en een samen met Aurorianen en reptilianen aangelegde magneetzweefmetro in deze regio.
Ik heb al bij de Galactische Federatie gesolliciteerd als medewerker van de projectroep Oostvaarders Paradijs.
In het 5D gebied verkeren alle levensvormen in eenheidsbewustzijn. Een overweldigende, hemelse ervaring.
Je ervaart dan een gemeenschappelijke belevingswereld, samen met alle mensen, dieren, planten en mineralen.
Elke steen die je opraapt, weet dat. En je weet, dat die steen dat weet. Die steen weet, dat jij dit weet, enzovoort.
Dit bewustzijn kennen wij allen sinds 2012-12-21 in ons hart. Dit is te simpel om adequaat te kunnen uitleggen.
Maar het is gebonden aan plaats en tijd, dus niet bedoeld als eindsituatie. Want dat zou collectief egoïsme zijn.

Impressie van een nieuwe 5D planeet – Kurâna – Albaran 1.1
Deze sobere, nieuwe paradijswereld staat in schil contrast tot de glamour en glitter van het oude Atlantis.
De huidskleur – tegen zwart aan – van haar beide oorspronkelijke mensenrassen, is de donkerste, die ik ken.
Bijna deze gehele planeet bestaat uit ongerepte natuur. Slechts een fractie, rond haar noordpool, is bebouwd.
Met enkele honderden primitieve bamboe hutjes, die haar hoofdstad vormen, met wat simpele cultuurschatten.
Een bescheiden, kortgegraasd cirkelvormig grasveld, vormt een haven voor interplanetaire ruimtescheepjes.
Daarheen peddelen bewoners naakt op bamboe vlotten, als zij andere werelden kortdurend willen bezoeken.

Ascentie naar 5D is uiterst laagdrempelig en simpel
Ascentie van 3D naar 4D kan ongemakkelijk aanvoelen, zoals is gebleken winter 2013. Muzikaal gesproken,
kun je dit vergelijken met de sprong naar een kwint hoger, waarbij het maar de vraag is, of die kwint zuiver is,
hetgeen afhangt van de stemming. Ascentie van 3D naar 5D klinkt als een octaaf hoger, dus voor onschoolde
oren nagenoeg gelijk. Vandaar, dat deze ascentie herfst 2013 een stuk natuurllijker aanvoelde. Ascentie van 3D
naar 5D is dus inderdaad mogelijk. 4D kun je probleemloos overslaan. Je hebt hiervoor ook geen hulpmiddelen,
begeleiders of methoden nodig. Ja zelfs geen enkele kennis of actie. Het gebeurt gewoon. Ja, wanneer dan?
Wel, aangezien dit in principe geen tijdsafhankelijk proces is, kan dit uitsluitend plaatsvinden in het  NU.
Sckakelen van 3D naar 5D, desnoods herhaaldelijk, is even simpel als afstemmen op verschillende TV zenders.
Ascentie naar 5D is, moreel gesproken, tevens het hoogst bereikbare voor een ziel. Het is terugkeer naar huis.
6D en verder gaat over onsterfelijkheid en over de uitgebreidheid van communicatie en reizen.

Versnelde ascentie naar 5D met de Adelaar Meditatie
Deze gaf mij op 2018-01-23 het laatste zetje naar stabiel 5D en Eenheidsbewustzijn.
Je kunt hiervoor terecht bij lichtwerkers van het Golden Energy Center.

  ☻   Golden Energy Center  

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

6D werelden – onsterfelijkheid
In fysieke 6D werelden gaan liefde en eenheidsbewustzijn nog een paar flinke stappen verder.
Al is er geen wezenlijk verschil in uiterlijk en omgang met 5D en 6D wezens. 5D is moreel het toppunt.
Kristalkinderen, met een geboortegolf vanaf het begin van deze eeuw, vertegenwoordigen 6D bewustzijn.
Wezens in 6D zijn hecht verbonden met de morfogenetische velden en de blauwdruk van hun fysieke lichamen.
Verloren lichaamsdelen groeien meteen weer aan. Zij zijn fysiek onsterfelijk. Geneeskunde is dan ook overbodig.
Je kunt nog wel eten en drinken, maar je bent daar niet meer afhankelijk van, want je lichaam kan op licht leven.
Zelfs licht en lucht zijn niet meer strikt noodzakelijk, zodat je fysieke lichaam vanaf 6D volkomen onkwetsbaar is.
Ook multilocatie – het vanuit je blauwdruk genereren van extra hologramlichamen elders – wordt dan mogelijk.
Uiteraard ben je tevens meester over de zwaartekracht, zodat je, zonder vleugels, kunt zweven als een vogel.
Het is de bedoeling, dat alle aardbewoners ascenderen tot 6D en verder om fysiek onsterfelijk te kunnen worden.
En dat zij zich – zonder de noodzaak tot uitwendige bescherming – vrijelijk door de Kosmos kunnen bewegen.
Om zodoende de liefde en eenheid, die zij in besloten 5D werelden ervaren, in openheid verder uit te wisselen.
Ter stabilisatie, is ook de planeet Aarde, voorzien van matrixen van 6D en verder.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

7D en verder – steeds meer omvattend bewustzijn, steeds dichter bij De Bron
De indeling van 7D en verder is, zoals ik die hanteer, vrij willkeurig.
Sterrenkinderen, met geboortegolf vanaf het begin van deze eeuw, zijn verbonden met andere planetenstelsels.
Hoe verder je ascendeert, hoe verder in de Kosmos je bewustzijn reikt, tot op De Bron toe.
Velen van ons ervaren van tijd tot tijd al hoge pieken. Bij verbinding met jouw thuisuniversum, is dat rond de 15D.
Mijn dagelijkse leven verloopt, mede dankzij mijn integere, toegewijde vegetarisme, in 5D en verder.
Mijn kosmische werkterrein gaat tot 10D, vanwege contacten met de Andromedanevel en de Driehoeknevel.

Hereniging van lichamen en werelden
De ideale aardbewoners nieuwe stijl, zijn multi-D en hebben multifrequentie lichamen, zintuigen en bewustzijn.
Zodoende kan iedereen, alles en iedereen gewoon waarnemen en bestaan er eigenlijk geen aparte rijken meer.
Uiteraard hoeft niemand anders je dan meer te vertellen, wat je moet geloven of hoe je moet leven.

Kosmische vrijheid
Veel lichtwerkers zijn dol op het gebruiken van allerlei hulpmiddelen en methoden voor ascentie. Ik niet zo.
Als ik bijvoorbeeld mediteer of iets anders doe, wat alle spirituele mensen tegenwoordig geacht worden te doen.
Dan gebeurt het maar al te vaak, dat ik juist verwijdering voel van De Bron. Terwijl Bronverbinding zo simpel is.
En het meest gezondheidsbevorderende, dat er is. Ik ga niet zitten affirmeren en visualiseren dat ik geen astma,
diabetes, hartkwalen, kanker, tbc of zo heb. Laat staan eerst duizenden ziektes opzoeken in een encyclopedie.
Als je zeker weet, dat je helemaal gezond bent, dan hoef je heus niet naar de dokter.
Zodra hemelse geschenken zijn uitgepakt, hoeven we ons niet meer bezig te houden met verpakkingsmateriaal.
Doen we dit wel, dan wordt dat geschenk weer ingepakt. Wat we hebben, kunnen we verliezen, door te zoeken.
New Age heeft ons veel fraais opgeleverd, maar laat niets of iemand tussen ons en De Bron in komen te staan.
Zelfs niet termen als De Bron. Elk woord is eigenlijk teveel. Liever stilte. En het Niets, dat eigenlijk Alles is.
Ik heb schitterende wolkenformaties gezien, maar er gaat bij mij niets boven een onbewolkte hemel en de Zon.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Beschermvelden
Je kent wellicht de krachtvelden – force fields – van Startrek, die schokken veroorzaken en gevangenen isoleren.
Startrek en Starwars worden geacht in onze nabije toekomst te spelen, maar in feite zijn zij voltooid verleden tijd.
Zij schetsen de beginperiode van de Galactische Federatie, met interplanetaire oorlogen, miljoenen jaren terug.
Uitvoerige toepassing van beschermvelden is nieuw in onze Melkweg. Herinnering speelt bij mij daarom geen rol.
Ook had ik hierover weinig contact met kosmische vrienden. Mijn kennis berust dus vooral op eigen waarneming.
Dit alles betreft 3D, 4D en 5D werelden, want 1D en 2D zijn geen wereld en vanaf 6D zijn werelden onkwetsbaar.
Mede omdat onze Aarde volkomen asynchroon en vaak chaotisch ascendeert, zijn extra maatregelen onmisbaar.
Aartsengel Michael is meester in deze hypertechnologie. Zie Internet berichten over containment – indamming.
Beschermvelden wisselen direct uit met materie en energie, maar ook met abstracte concepten en bewustzijn.
Deze velden behoren tot 6D systemen en zijn te (her)programmeren door onder andere de betreffende logos.
Bij gebieden vervullen ook deva's belangrijke functies. En bij personen de lichaamselementaal.

Toelichting
Ook bij tweerichtingsverkeer loopt de hoofdstroom van hoog naar laag, dus van 5D naar 4D en van 4D naar 3D.
Deze technologie wordt ook toegepast om energieoverdracht tussen subniveaus binnen dezelfde D te regelen.
Als ik simpelweg over  veld  spreek, dan bedoel ik een  open veld, waar de energieën onbelemmerd stromen.
Open velden geven wel bescherming, vanwege de weerstand, die toeneemt naarmate de bron wordt genaderd.
Als een veld isolerende werkingen vertoont, dan noem ik dit een  grens. Die zijn er in allerlei soorten en maten.
Deze semi-automatische douane blokkeert wat niet-passend is, met bijvoorbeeld selectieve anti-zwaartekracht.
Ruimteschepen, vliegtuigen en vogels kunnen niet zomaar landen of neerstorten in beschermde gebieden.
Wezens met schadelijke intenties kunnen er niet binnen dringen. Bij nadering, voelen zij zich steeds akeliger.
Dan kunnen ze ofwel omkeren, ofwel tijdelijk ascenderen, zoals flexitariërs, die periodiek geen vlees eten.
Dit spel van aantrekking en afstoting, doet mij denken aan de mogelijke opbouw van protonen en elektronen.
Een  grensschil  van een hemellichaam of stelsel wijzigt tevens parameters als zwaartekracht en magnetisme.
Verder bestaan alle grenzen uit diverse lagen, waarvan de zogenaamde  overgangszone  telkens het dikste is.
In de hele overgangszone zijn de richting van het afgeschermde gebied en die van de omgeving waarneembaar.
Grenzen worden bij voorkeur gevormd, door al van nature aanwezige energievelden te modificeren.
Een individuele  grensmantel  – koker van containment, indamming – ontstaat uit energetische lichaamshulsels.
Nieuwer is een  grenskoepel  – naar boven toe als een afgeplatte halve bol – die over een gebied wordt gezet.
Dit betreft hypertechnologie, dus zul je vergeefs naar fysieke bouwplaatsen en bijvoorbeeld hijskranen zoeken.
Met yin of yang bedoel ik niet als waarde negatief of positief, vrouwelijk of mannelijk, laat staan kwaad of goed.
Yin  slurpt energie weg, maar getroffen personen kunnen wel sympathie en zelfs medelijden opwekken.
Yang  straalt energie uit en voelt krachtig, blij en liefdevol.

Collectieve yin-grensschillen – om lager-D hemellichamen of stelsels in hoger-D omgeving
Dat alle hemellichamen worden omgeven door materiële en energetische schillen, wordt algemeen aanvaard.
Bijvoorbeeld onze aardse dampkring, die merkwaardigerwijs zowel extreem hete als extreem koude zones telt.
Wie weet, ontdekt de wetenschap ook verrassende modulaties en omkeringen van de zwaartekracht in schillen.
En dan heb je de ozonlaag en het aardmagnetische veld. De meeste van die schillen zijn min of meer bolvormig.
Wat niet wordt toegegeven, is dat er ook energieschillen bestaan, die de mensheid al duizenden jaren isoleren.
Dat zijn yin-grensschillen, die de grotendeels 4D Melkweg beschermen tegen onze nog steeds 3D samenleving.
In de periode van de bemande maanlandingen, lag de hoofdgrensschil buiten de omloopbaan van onze Maan.
Daarna werden bemande Maanvluchten volgens mij onmogelijk dankzij een nieuwe grensschil binnen die baan.
Bemande Marsvluchten konden wij dus zeker vergeten. Zodra de Aarde geheel 4D is, gaan die grenzen open.

Collectieve yin-grenskoepels – over lager-D gebieden in hoger-D omgeving
Aardse 3D grenskoepels voel ik op afstand en visualiseer ik als donkerdere zones. Beschrijf ik ze als eerste?
Deze techniek wordt toegepast bij landen, die extreem gevaarlijk zijn, voor zichzelf en voor de rest van de Aarde.
Dankzij de zwaartekrachtwerking, kunnen gelanceerde projectielen zelfs terugkeren naar hun eigen grondgebied.
Het lijken verder net zwarte gaten. Er komt weinig informatie uit. En die wordt ook nog eens behoorlijk verdraaid.
Heftigste is Syrië, dat toch vrij weinig gevaar vormt voor buurlanden, maar op de rand staat van zelfvernietiging.
De yin-grenskoepel boven Noord-Korea wordt voortdurend bijgeregeld. Tijdens recente nucleaire dreigementen,
ging het land energetisch bijna potdicht. Zodra die raketten werden weggehaald, werd het wat meer open gezet.
Landen als Iran – en in veel mildere mate bijvoorbeeld Cuba – worden – al tientallen jaren – effectief ingedamd.

Individuele yin-grensmantels – bij containment
Hierbij stel ik stellig, dat plaatsing van iemand in containment, onvoldoende zegt over de intenties van die ziel.
Er kunnen gezondheidsredenen zijn. Of dat die persoon zich niet passend genoeg voelt in een nieuwe setting.
Containment kan tijdelijk zijn. Er zijn diverse sleutelfiguren als herboren teruggekeerd in gelijkwaardige posities.
Een yin-grensmantel rond een persoon is ter voorkoming, dat die zichzelf en/of de wereld in de weg loopt.
Tijdens de – overigens relatieve – isolatieperiode, neemt de betrokkene beperkt deel aan publieke activiteiten.
Het privéleven van die persoon ondervindt geen hinder. Integendeel, daar ontstaat juist meer tijd en ruimte voor.
Containment is vooral bedoeld om – middels balansregeling – ascentie naar een nieuw tijdperk te bevorderen.
Stel, de uitzending van een romantisch vioolconcert is zojuist geëindigd, met een warm applaus voor de solist.
Daarna volgt een modern saxofoonconcert. De violist speelt geen saxofoon, dus neemt een ander dit stokje over.
Die violist wil wel meespelen en doet dit met de eerste violen, dus op de achtergrond. Om de saxofonist goed te
laten uitkomen, stellen de geluidstechnici het volume van die violist veel lager in. Containment is meesterschap.

Collectieve yang-grensschillen – om hoger-D hemellichamen of stelsels in lager-D omgeving
Zodra de hele Aarde 5D is, wordt ook de Maan omsloten. De grensbol is dan ongeveer zo groot als onze Zon.
Vanuit de ruimte is die dan zichtbaar als een blauwe, pasgeboren ster. Maar zover komt het wellicht niet eens.
De bestemming van ons hele planetenstelsel is namelijk 5D. De schil komt dan voorbij de baan van Neptunus.
Als een 5D stelsel nog 4D werelden bevat, dan wordt elke 4D wereld apart omgeven door een yin-grensschil.

Collectieve yang-grenskoepels – over hoger-D gebieden in lager-D omgeving
Die bestaan hier nog niet, maar wij krijgen er wellicht al in 2014 mee te maken, mits dan de hele Aarde 4D is.
Want 3D en 5D gaan volgens mij niet samen op dezelfde planeet. Tenzij zelfs daar wat op wordt gevonden.
Je weet het immers maar nooit, met onze super inventieve, liefdevolle, kosmische vrienden en natuurwezens.
Zodra bij ons 5D gebieden worden opgericht, wordt over elk 5D paradijs een yang-grenskoepel geplaatst.
Open collectieve 5D yang-velden zijn ongewenst, want dan zou het 5D snel verwateren, maar zijn ideaal bij 4D.
Personen met hoger bewustzijn worden liefst niet geïsoleerd, maar vertonen dan individuele open yang-velden.
Die kunnen met elkaar resoneren, ook op afstand. En als groepsresonantie met 4D en verder.

Collectieve yang-velden – in 4D promotiegebieden
Collectieve yang-velden berusten bovenal op groepsresonanties van individuele yang-velden en zijn open.
Sinds 2013-05-03 is het Europese grondgebied van Nederland voor de Galactische Federatie officieel 4D zone.
In het begin zul je nog energieverschillen met buurlanden merken, maar al spoedig profiteert de hele Aarde mee.
Al in de eerste weken merkte je spectaculaire veranderingen in ons land. Zoals hartverwarmende betrokkenheid
en inzet bij vermiste kinderen, meer transparantie en positiviteit van reguliere kranten, zoals over wantoestanden
bij de bankensector en over de gestage vermindering van de gewelddadigheid van de gehele mensheid.
Nederland scoort zelfs, na vele jaren, weer goed op het Eurovisie Songfestival.

Individuele yang-velden – bij lichtwerkers
Mensen met individuele yang-velden heb je in allerlei maten en soorten. In 4D ben je gewoon charismatisch.
In 5D straal je onvoorwaardelijke liefde uit. Van anderen hoef je dan helemaal niets, zelfs niet voor goede doelen.
Je kunt wel goed geschenken aannemen, maar je laat blijken, dat zoiets extra is en je waardeert ook de gever.
In 6D en verder straal je onkwetsbaarheid uit. Anderen kunnen dan eigenlijk niets fouts meer bij jou doen.
Ik leef meestal in een open 5D veld. Ik ben daar heel blij mee. Ik voel me vrijwel constant gelukkig en vol energie.
Van die constante stroming – van binnen naar buiten – knapt onder andere ook mijn fysieke lichaam enorm op.
Houtgestookte kachels kunnen opbranden. Maar op het elektriciteitsnet aangesloten verwarming is onuitputtelijk.
Het is zo simpel. Het is er gewoon allemaal al. Je hoeft het verder alleen nog maar toe te laten in het Hier en Nu.
Groepsresonanties zijn hemels, vooral wanneer eigenlijk niemand in het middelpunt van de belangstelling staat.

Steeds beter onderscheidingsvermogen
Rond mei 2013 gaan onze harten massaal open. Het hart is essentieel voor ons onderscheidingsvermogen.
Mijn onderscheiding liet op diverse terreinen te wensen over, sinds ik in 2007 stopte als individueel begeleider.
Ik las geen aura's en gedachten meer. Ik wist zelfs niet meer, wie van het Licht en wie van het Duister waren.
Sinds onze Troonwisseling, kan ik mensen duidelijker dan ooit onderscheiden. En wel puur via hartsverbinding.
Het is zo simpel. Voelen of iets goed voelt. En niet denken, want dan ga ik twijfelen en voelt het niet goed meer.
Word ik later toch teleurgesteld, dan kan dat door valse berichtgeving of tegenwerking. En niemand is onfeilbaar.
Gelukkig werden mijn waarnemingen bevestigd door kosmische Internetberichten van de afgelopen dagen.
Tevens bedoeld als signaal aan de Cabal – die deze site nauwgezet leest – dat wij binnenkort  alles  doorzien.
En gelukkig – ook voor hen – op zielsniveau volledig begrijpen, zodat zij van ons geen onheil hoeven te vrezen.
Alleen doen wij definitief niet meer mee met duistere 3D machtsspelletjes, maar dat was al langer bekend.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Ascentie – beknopte geschiedenis van ons Universum
Er bestaat meer dan één universum, beginnen zelfs wetenschappers toe te geven. Ons Universum is uitzonderlijk.
Daarbij wijkt ons sterrenstelsel, de Melkweg, af van de rest. Onze Aarde is verreweg de vreemdste uitzondering.
Voor zover mij bekend, is nog nooit een wereld zo diep weggezakt in 3D, dualiteit en afgescheidenheid.
En zoiets zal wellicht ook nooit meer gebeuren. Onze Aarde is meermalen – gedeeltelijk en/of bijna – vergaan.
Ons Universum heet Nebadon en vormt als het ware de schaduw van ons paralleluniversum On.

Ascentie in de Andromedanevel
De Andromedanevel is het grootste sterrenstelsel van ons Cluster, ofwel van onze locale groep sterrenstelsels.
Tevens het langst bewoond en het hoogst in spiritualiteit en technologie. Maar wellicht nooit ver gedescendeerd.
Zij zijn vanaf het begin centraal gecoördineerd. En hebben amper scheidingen tussen astrale en fysieke materie.
Zowat al hun werelden zijn begonnen als 4D en geleidelijk geascendeerd tot paradijselijk 5D of verder.
Al gauw gingen ze andere sterrenstelsels – met name onze Melkweg – verkennen en helpen bij hun ontwikkeling.
Ook plaatsten ze van hun intelligente levensvormen op daarvóór onbewoonde planeten en lieten die tijdelijk los.
Na geruime tijd bezochten zij wederom hun voormalige kolonies en zochten dan contact met hun bewoners.

Descentie en ascentie in onze Melkweg
Ons sterrenstelsel, de Melkweg, is zowat de helft smaller dan de Andromedanevel en werd ook later bewoond.
Blijkbaar is ons stelsel zo opgebouwd, dat dit neigt tot scheidingen tussen vormen van energie en materie.
Zodoende kunnen bewoners van verschillende soorten wereld elkaar soms niet eens waarnemen. In zeldzame
gevallen, ontstaat daardoor zo'n extreem isolement, dat bewoners van een wereld menen, dat zij de enigen zijn.
Dit zijn ideale omstandigheden voor descentie. Een dergelijke toestand produceert tevens immense diversiteit.
Van het feit, dat onze Aarde van dit alles in overvloed was voorzien, wordt dan ook dankbaar gebruik gemaakt.
Daarentegen is werken met extreme dualiteit dermate riskant, dat het is voorbehouden aan vergevorderden.
En daarom zijn wij nu hier.

Ascentie in het Albaran Zevenster Stelsel
Ik ben er geboren en getogen. Het ligt vlak achter de galactische kern en is niet waarneembaar vanaf de Aarde.
Vanwege haar centrale ligging, is daar veel minder neiging tot afscheiding tussen soorten materie en energie.
Al bestaan ook daar werelden, waar geen fysieke beschaving mogelijk is, maar wel niet-fysieke tussenlevens.
3D, 4D en 5D wezens kunnen elkaar verder wel gewoon waarnemen en zonder voorzorgen met elkaar omgaan.
Weliswaar hadden wij als 5D wezens een lagetonendoofheid en konden we geen rood zien – wel ultraviolet A.
Maar die tijdelijke beperking zou meteen worden verholpen bij onze ascentie naar 6D, die helaas niet doorging.
Door een aanval van buitenaf, viel mijn thuisplaneet die dag naar 4D. Decennia later werd alle leven uitgeroeid.
Na omzwervingen kwamen wij – de Zonnenkinderen – naar de Aarde om onze fysiek 5D ervaringen te delen.

Albaran, een 4D stelsel met een 5D hoofdzetel, hoe moet dat?
Nee, daar hoeven niet allerlei energetische maatregelen voor te worden genomen.
Op de hoofdzetelplaneet Mohoron van het Albaran Zevenster Stelsel, zijn alle vaste bewoners 5D paradijselijk.
Haar provisorische planetaire yang-grensschil, reikt wellicht voorbij de omloopbaan van haar buitenste maan.
Alle tijdelijke bezoekers zijn volksvertegewoordigers – geascendeerd tot minstens 5D – van 4D of 5D planeten.
Dat ruimteschip wordt ingechecked als 5D en kan vervolgens probleemloos landen op Mohoron Interplanetair.
Rond de tijd, dat Mohoron fysiek wordt bewoond, is het hele Albaran Stelsel tot minstens 5D geascendeerd.
En heeft dan een yang-grensschil van tientallen miljarden kilometers rond zich.

Die goeie ouwe tijd van interplanetaire galactische oorlogen
Zowat onze hele Melkweg begon als 3D, maar niet in afscheiding. Men kende bewoners van andere werelden.
Maar als dat intelligente wezens van andere levensvormen betrof, vertrouwde men die meestal voor geen cent.
En zo ontstonden interplanetaire oorlogen, bijvoorbeeld tussen mensen en reptilianen. De zwaksten werden
daarbij vaak compleet uitgeroeid, zij het zonder martelen en zonder nabestaanden om hun doden te betreuren.
Vele planeten liepen daarbij ernstige schade op. Sommige spatten zelfs totaal uiteen. Totdat men dat zat was.
De Galactische Federatie werd 4,5 miljoen jaar terug gesticht. Samenwerking was voor alle betrokken het beste.
De science fiction series Startrek en Starwars hebben zich in die tijd afgespeeld, dus niet in de nabije toekomst.
Steeds meer werelden sloten zich aan. De Melkweg als geheel werd vreedzaam. Het meeste komt nu 4D voor.
Fysieke 5D werelden zijn altijd uiterst zeldzaam geweest in ons sterrenstelsel en zijn alle snel verloren gegaan.
Zij stonden model voor de ascentie van de Aarde. Sinds eind 2012 krijgt onze Melkweg weer 5D paradijzen.

Met Orion komt het helemaal goed
Ver voor mijn galactische tijd, was Orion betrokken bij veel galactische machtstrijd en interplanetaire oorlogen.
Een miljoen jaar na oprichting van de Galactische Federatie, verkreeg Orion hun hoofdzetel en voorzitterschap.
Orion – Al Nilam in de gordel – ving mij op na de Tweede Albaran Oorlog en verleende mij een niet-fysiek leven.
Hun ster Betelgeuze, een rode reus in de top van Orion, op 310 lichtjaren afstand van de Aarde, kan elk moment
ontploffen als een supernova en is mogelijk eeuwen geleden al ontploft, maar dat weten wij, dankzij de limiet van
de lichtsnelheid, niet in lineaire tijd. Kun je nagaan, hoe afgescheiden wij zijn. Maar Al Nilam is niet Betelgeuze.
Hun opvang van mijn ziel was toen zeer liefdevol, maar hun nogal autoritaire stijl van besturen, is niet mijn stijl.
Ook betreurde ik, dat zij – tot voor kort – tegen intensieve samenwerking met de Andromedanevel Unie waren.
Nog tot vorige eeuw, vervulde Orion sleutelrollen in de Galactische Federatie, maar die werden flink ingeperkt.
En opgevolgd door Sirius, Plejaden, Arcturus en anderen, zoals sinds begin 2013 het Albaran Zevenster Stelsel.
De Orion Liga heeft meermalen gedreigd, de Galactische Federatie te verlaten, maar dat is nu geen optie meer.
Orion ging wel voor zo lang mogelijke verlenging van onze 4D overgangsperiode, liefst dit gehele millennium.
Hiervoor bestond voldoende aards draagvlak, dus wie zijn wij 5D-ers? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, toch?
Voor de goede orde – het woord Orde is trouwens hun stokpaardje – zij zijn zeker niet de Cabal of de Illuminati.
Ze vertegenwoordigen diverse religieuze en politieke organisaties en werken democratisch en rechtsgeldig.
Ook verkondigen ze niet, dat zij banden hebben met Orion, maar ik herkende duidelijke overeenkomsten in stijl.
Wel shit, dat wij nog maanden langer zitten opgescheept met die 3D Republikeinse wapenlobby en met de rest.
Blijkbaar gaat het thans prima tussen Orion en de Federatie. Recente Orion Internet berichten lopen in de pas.

Ascentie in de Driehoeknevel en in de rest van ons Cluster
De Driehoeknevel is niet driehoekig, maar genoemd naar het sterrenbeeld, waarin het vanuit de Aarde te zien is.
Dit sterrenstelsel is ongeveer half zo breed als onze Melkweg, dus ongeveer een kwart van de Andromedanevel.
Het is ook het jongste van de drie grootste sterrenstelsels van onze locale intergalactische groep, ons Cluster.
Onlangs kreeg deze voormalige kolonie zelfbestuur. Zij willen zeker nooit zo diep wegzinken als onze Aarde.
Wel willen ze descenderen tot gematigd 3D en volhartig experimenteren met geheel nieuwe levensvormen.
Andromedanevel, onze Melkweg en vooral onze Aarde en het Aštar Commando, staan klaar voor begeleiding.
De Grote Magelhaense Wolk, een voormalige strafkolonie van onze Melkweg, wil van die verdomhoekfunctie af.
Samen met onze tientallen andere dwergstelsels, heeft zij nu zelfbestuur en zal ze haar eigen identiteit vinden.Oude – inmiddels volledig achterhaalde – profetische scenario's
Zoals Aarde ascendeert, achtten tot enkele decennia terug, zelfs de verst geascendeerde meesters onmogelijk.
Aarde was slechts een proeftuin en een leerschool en zou na voltooiing van dit project geheel worden vernietigd.
Na je dood was je fysieke wegwerplichaam niet meer nodig. Je liet dat dan ook voorgoed achter op de Aarde.
Alzo werd gesproken in het Bijbelboek Openbaring van Johannes en voorspeld door zieners zoals Nostradamus.
Tijdens ongekend isolement, werden er unieke creaties gerealiseerd en ontstonden de liefdevolste relaties ooit.
Een dergelijk risico loop je nu eenmaal, als je voor je  prestigieuze project, de professioneelste meesters inhuurt.
Terecht eisten die creators, het universele culturele erfgoed op, voor hun eigenlijk tijdelijk bedoelde scheppingen.
In co-creatie plaatsten zij en hun medescheppers – annex medeschepselen – zichzelf en elkaar als levend schild.
Halverwege vorige eeuw werd daarom besloten, onze Aarde ook fysiek mee te nemen naar de Nieuwe Wereld.

Oude – inmiddels volledig achterhaalde – massale evacuatie scenario's
Hoogst verbaasd, maar uiterst welwillend, zetten onze kosmische vrienden alles op alles om dit alles te regelen.
Omsteeks 1995, zou het welwillende deel van de mensheid worden geëvacueerd door het Aštar Commando.
Wij zouden zolang in ruimteschepen van steden kaliber verblijven, totdat Moeder Aarde voldoende was hersteld.
Ook hiervoor werden stokjes gestoken. Wij moesten gewoon doorgaan met ademhalen. Aldus geschiedde.

Oude – inmiddels volledig achterhaalde – massale ascentie scenario's
Nou, dan zou het toch eindelijk allemaal gaan gebeuren. Van allerlei Maya kalenders werden erbij gesleept.
Op 2012-12-21 exact om 11:11 uur – of was het om 12:12 uur – zou de mensheid massaal gaan ascenderen.
Allemaal van laag 3D naar hoog 5D. Ik durf het bijna niet te vragen. Uiteraard gebeurde er toen geen ene moer.
De grootste New Age flop aller tijden? Even Apeldoorn bellen? Foutje, bedankt? Nou, dat valt toch wel mee.
Desondanks een opsteker voor al diegenen, die ondanks dit alles, hardstikke aards nuchter waren gebleven.
De wereld verging niet. Wel brak het Einde der Tijden aan. Dat wil zeggen – het Einde van bijgeloof in Tijden.
De mensheid zou zich niet langer, door wat voor tijdvoorspelling dan ook, hoofd en hart op hol laten jagen.
Volgens mij hebben onze kosmische vrienden geweten, dat de mensheid niet klaar was voor massale ascentie.
Maar in hun wijsheid hebben ze dat toen voor ons verzwegen en bleven ze ons enthousiast aanmoedigen.
Zo werd de maximaal haalbare lineaire tijdgebonden synchronisatie bereikt, zij het met zeer kleine minderheid.
Als iemand een riskante missie vervult, dan wacht het thuisfront toch maar, totdat die held is teruggekeerd.
Met zeggen, dat zijn moeder plotseling is gestorven en zijn vrouw onverwacht is bevallen van een achtling.

Wat er wel gebeurde sinds 2012-12-21
Dat de galactische uitlijning plaats vond, is een bewezen feit en was tot op de minuut nauwkeurig voorspelbaar.
Deze kosmische invloed op de Aarde is nu weliswaar over het hoogtepunt, maar zal nog vele jaren effectief zijn.
Andere energieën, zoals die van onze helderste buurster Sirius, worden de komende tijd geleidelijk belangrijker.
Helaas was deze glorieuze dageraad onzichtbaar wegens dichte ochtendmist, die nu pas begint op te trekken.
Wel is ons bewustzijn massaal – en voor ingewijden merkbaar – aan het verschuiven van 3D naar 4D en verder.
De hele intermenselijke sfeer werd veel rustiger, blijer en liefdevoller. Althans, zo was dat tot begin 2013.
Daarna is het stressniveau juist geleidelijk weer gaan toenemen. Er komt van allerlei oude onrust naar boven.
Van regeringen en andere organisaties wordt het leiderschap vervangen. Legendarische sleutelfiguren sterven.
Het jaar 2013 is echt het jaar van de grote schoonmaak. Van puinruimen. Maar ook van geweld en dreiging.
Gaat dit eigenlijk wel goed? In Nederland sinds eind april 2013 in ieder geval wel.Bereikte mijlpalen 2012 – 2013
•  2012-01-02 – Begin pilot Interplanetair Internet op Aarde
•  2012-03-20 – Fusie Galactische Federatie met Andromedanevel Unie – Oprichting Lila Lelie Cluster Unie
•  2012-08-03 – Albaran reptilianen lid Galactische Federatie – Oprichting Albaran Zevenster Alliantie
•  2012-12-21 – Albaran planeet 1.1 Kurâna ascentie tot 5D paradijs
•  2012-12-21 – Begin asynchrone ascentie Aarde
•  2012-12-21 – Oprichting Zilvergouden Roos Sterrenstelsel Unie als opvolger van onze Galactische Federatie
•  2013-03-01 – Oprichting Albaran Zevenster Unie als opvolger van de Alliantie en van beide Planeten Unies
•  2013-05-03 – Nederland officieel 4D gebiedAscentie agenda – update 2013-04-18
We zitten dus met deze mist opgescheept. Maar niets of niemand kan een zonsopkomst tegenhouden.
Ons ascentieproces kan en zal niet eindeloos worden gerekt. Je mag slechts één keer herexamen doen.
Ook aan de blessuretijd en andere verlengingen van een voetbalwedstrijd komt onherroepelijk een einde.
Per goddelijk decreet is dit fluitsignaal nu vastgesteld op 2013-09-22. Dus op de herfstequinox van dit jaar.
Daarna is het definitief einde verhaal voor alle 3D schimmenspelletjes van geweld, macht en domhouderij.
De vrije keuze wordt dan gestopt, voor zover die de keuzevrijheid van welwillende anderen in gevaar brengt.
Voor verslaving aan 3D spelletjes komt een passendere oplossing dan dit nog langer te laten voortmodderen.
Ik vermoed, dat nog het gehele jaar 2013 tolerantie bestaat voor onschuldige 3D fenomenen, daarna is het over.
Het bestemmingsplan voor de Aarde is 5D. Al haar bewoners hebben vóór hun incarnatie hiermee ingestemd.
Dat sommigen beweren, dat zij zich zoiets niet meer kunnen herinneren, is in de eerste plaats hun probleem.
In hardnekkige gevallen, zullen die betreffende personen van deze Aarde worden verwijderd.

Ascentie agenda – update 2013-04-27
De Galactische Federatie is begonnen met voorbereiden van het oppervlak van Mars voor fysieke bewoning.
Dit is een grootscheepse materiële operatie, die met onze huidige technologie vanaf Aarde zichtbaar moet zijn.
Astronomen en ruimtevaartorganisaties moeten dat allang weten en zullen dit binnenkort wel moeten toegeven.
Zelfs de media kunnen dan niet langer meer zwijgen. We gaan zeker een fascinerende maand mei tegemoet.
Ook omdat de Galactische Federatie te kennen geeft, zich dan actiever te bemoeien met aardse regeringen.

Ascentie agenda – update 2013-05-03
Sinds vandaag is Europees Nederland officieel door de Galactische Federatie aangewezen als 4D gebied.
Er zijn weliswaar veel actieve 3D resten, maar het gemiddelde peil van de bevolking ligt behoorlijk hoog in 4D.
Verder is er een snel groeiend aantal Nederlanders met 5D bewustzijn en verder. Voorbeeldrol voor de wereld.
Nederland krijgt een primeur in disclosure. Het land is nu al geschikt, maar uitstel tot juni 2013 werkt gunstiger.
Instellen van Nederlandse 5D zones is wellicht al vanaf medio 2014 mogelijk.

Ascentie agenda – update 2013-05-09
De officiële 4D status van Nederland is nog geen week oud en er zijn al duidelijk merkbare verschillen.
Zo is Nederland een stuk veiliger en sfeervoller dan bijvoorbeeld België. Maar dit verschil zal slechts tijdelijk zijn.
Op onze Aarde lopen 3D en 4D grenzenloos door elkaar. Vooral West-Europa is een volkomen open structuur.
Alle extra energie, die Nederland binnenkomt, zal meteen wegvloeien over de hele Aarde. En zo hoort dat ook.
Er blijven hoogstens tijdelijke faseverschillen merkbaar. Hopelijk transformeren onze buurlanden voorspoedig.

Ascentie agenda – update 2013-05-19
Europa – vooral Scandinavië en Oost-Europa – zit duidelijk in de lift. Er zijn vast al meer landen met 4D status.
Dit blijkt onder andere uit de sfeer en de gepresenteerde creaties bij het Eurovisie Songfestival gisteravond.
Het wachten is op een essentiële stap, die elk moment kan worden gezet, volgens mij wellicht eind deze maand.
Barack Obama staat op het punt om bekend te maken, dat de mensheid allang samenwerkt met buitenaardsen.
Deze officiëe publicatie zal een kettingreactie van wereldwijde informatie uitwisseling ontketenen.

Disclosure lijkt mij de enige optie tot wereldvrede vóór de per goddelijk decreet gestelde deadline 2013-09-22.
Zodra de uitwisselingen goed op gang komen, worden kennismakingsevenementen met buitenaardsen mogelijk.
Landen als Nederland en Denemarken zijn hiervoor wellicht geschikter dan de USA, vanwege tegenstand aldaar.
Veel geweld in de wereld is gerelateerd aan de Islam, die geen centraal gezag of aanspreekpersonen kent.
De Islam is dringend toe aan een upgrade, zoals onlangs succesvol met de Rooms Katholieke kerk is gebeurd.
Al moeten wellicht Aartsengel Gabriël en/of Mohammed of een nieuwe profeet deze knoop doorhakken.
Disclosure zal in ieder geval prima kunnen bijdragen aan de doorbreking van dergelijke patstellingen.

Ascentie agenda – update 2013-05-26
We hoeven ons weinig zorgen te maken om goddelijke decreten, want ascentie blijft een kwestie van co-creatie.
Voor zover ik momenteel kan waarnemen, is onze globale tijdplanning als onderstaand.
•  2013 – 2e en 3e kwartaal – Disclosure, wereldvrede en doorgaan met puinruimen
•  2013 – 4e kwartaal – Aardse mensheid officieel in 4D
•  2015 – 1e kwartaal of eerder – Aardse mensheid officieel in 5D
•  2015 – 2e kwartaal of later – Aarde neemt het voorzitterschap van de Galactische Federatie over van Sirius

Ascentie agenda – update 2016-11-11
Deze webpagina heb ik duidelijk al lang niet meer bijgehouden.
Van bovenstaande agenda's is geen snars terecht gekomen. Wereldwijde terugvallen in dieper 3D dan ooit.
Al is er – met name in Nederland – toch ook een voor mij evidente toename van 5D.
De eindstrijd gaat door tot medio 2017 of ergens in 2020 of nog veel verder. Maar het komt allemaal goed.
Ik heb een contract voor 300 jaar, te verlengen tot maximaal 500 jaar, om de Nieuwe Aarde te co-creëren.Ascentie agenda – onder voorbehoud – voor de rest van dit millennium
Zodoende is wereldvrede en verregaande disclosure uiterlijk september 2013 buitengewoon waarschijnlijk.
Al verwacht ik, dat disclosure subtiel, gefaseerd en gebonden aan personen en gebieden zal plaatsvinden.
Tot 2014-12-21 krijgt de mensheid de gelegenheid om te wennen aan 5D en daar al dan niet voor te kiezen.
Degenen, die 5D afwijzen, mogen vooralsnog op Aarde blijven, waarschijnlijk zelfs gedurende vele eeuwen.
Ik verwacht, dat er vanaf 2015 steeds meer 5D gebieden, dus paradijszones, op onze planeet worden gesticht.
Maar uiteindelijk ascendeert toch onze hele Aarde naar 5D en verder. Mede omdat Moeder Aarde dit zelf wil.

Glorieuze toekomst met herleving van het verleden
Alle uitgestorven levensvormen zullen herleven. Welke eeuwen als roofdier leefden, worden vreedzame wezens.
Lemurië, Atlantis en andere verzonken landen zullen herrijzen. De hele wereld krijgt aangename klimaatsoorten.
Maar evenals het landschap behoorlijk divers. Zowel naaktrecreatie als alle soorten wintersport blijven mogelijk.
Al ons culturele erfgoed wordt hersteld. Uitgestorven talen worden opnieuw gesproken. Naast Cluster Voertaal.
Nederland krijgt weer ruim tienduizend molens. Oude culturen herleven. Maar oorlogen worden museumstukken.
Hoe past dit alles dan op ons kleine hemellichaam? Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. De Aarde kan groeien.
We krijgen multidimensionale beleving van ruimte en tijd. Met verschillende, gelijktijdige versies van onze wereld.
Ook de rest van ons planetenstelsel krijgt een ingrijpende opknapbeurt. Ambitieuze plannen zijn nu definitief.
Maan, Venus en Mars worden (weer) fysiek bewoond. De ontplofte Maldek wordt samengeraapt en herbevolkt.
Iedereen zal uitbundig genieten, zowel van primitieve natuurgebieden als van uiterst geavanceerde technologie.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

     DISCLOSURE     –     Hemel en Aarde   liefdevol herenigd